Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: هم اشتراکی یا ژنتیک در هندسه مدرن  ابلهان واحمقان گمان می کنند ما از روی غرور خود را عالم یکتای جهان می دانیم.روی سخن من فقط با دانشمندان ...

trisection angle

هم اشتراکی یا ژنتیک در هندسه مدرن
 ابلهان واحمقان گمان می کنند ما از روی غرور خود را عالم یکتای جهان می دانیم.روی سخن من فقط با دانشمندان است.
چهار ضلعی محاطی GKTR مبین دانش ژنتیک ویا هم اشتراکی در هندسه مدرن است.خط GT قطر دایره است.همین خط وتر مثلث قائم الزاویه GKT است.همین خط وتر مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین GRT است همین خط قطر چهار ضلعی آمال GKTR ست.
با خط GT محیط و مساحت دایره محاسبه می گردد.با همین خط مساحت و محیط مثلث قائم الزاویهGKT ارزیابی می شود.با همین خط محیط و مساحت مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین GRT تقویم می گردد.
این شکل را شما ساده می بینید . درحالی که یک مجموعه است.سه قطعه در شکل وجود دارد که دارای محیط و سطح اند.
سطح و محیط آن ها زا چگونه باید حساب کرد؟هیچ راهی ندارد جزء آن که از مشترکات استفاده کنیم.
در این تزسیم ریزه کاری های مهم و درخور تئامل دیگری هم مستتر اند که فعلا" جای بیان آن ها نیست
کاشف نام آور جهان
 ساده ولی پر محتوی

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: این ترسیم شامل چند شکل کشف شده من است کاشف نام آور جهان  چند کشف در یک شکل  شکل های کشفی رادر این کتاب بجوئید

trisection angle

این ترسیم شامل چند شکل کشف شده من است
کاشف نام آور جهان
 چند کشف در یک شکل

 شکل های کشفی رادر این کتاب بجوئید

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ابلهان و احمقان خیال می کنند من از سر نخوت خودرا عالم منحصر بفرد جهان می دانم.با تعداد انگشت شماراز کشفیات من آشنا شوید.نوظهورها :دابره اول...

trisection angle

ابلهان و احمقان خیال می کنند من از سر نخوت خودرا عالم منحصر بفرد جهان می دانم.با تعداد انگشت شماراز کشفیات من آشنا شوید.نوظهورها :دابره اول.مثلث آخر.قثای عالم. قثای باسط . قثای افسر.ذوزنقه طلائی. ذوزنقه سرور.مثلیث باب العلم..مثلث شیر.مثلث مظهرالعجایب.مستطیل باطن.مستطیل خم .مستطیل هادی . مستطیل نرگس.
چهارضلعی آمال .مربع نور .اصل تشابه مطلق.اصل ظهور .تحرک کاربرد شهود در هندسه مدرن .
شیوه های تثلیث زاویه با ستاره و پرگار.روش های مستثیم الهط کردن کمان دایره.تعین رادیان روی محیط دایره
کاشف نام آور جهان
این چهار ضلعی آمال است.آیا از آن چیزی می فهمید؟
 چهار ضلعی آمال

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: نویسنده گی کار هرکسی نیست .در ریاضی مطلب نوشتن مشکل است..اما در هندسه مدرن نوشتن و راجع به تثلیث زاویه قلم زدن مشقت دارد.اولا"باید در ...

trisection angle

نویسنده گی کار هرکسی نیست .در ریاضی مطلب نوشتن مشکل است..اما در هندسه مدرن نوشتن و راجع به تثلیث زاویه قلم زدن مشقت دارد.اولا"باید در علم خصوصا"هندسه استخوان خورد کرده باشی.این عبارت را عالمان بخوبی درک و فهم نمی کنند چه رسد به احمق و ابله که کاملا"از مرحله پرت است .ثاینا"روئین تن باشی .چون هر از پدرو مادر قهر کرده ای بخود اجازه می دهدولنگاری کند.هرچه لایق خود ش و اجدادش می باشد نثارت کند.ثالثا"حسابی و کتابی هم در کارنیست.همین قدر که ولنگار کلاس پرروئی و مکتب بی حیائی و بی ابروئی را دیده باشد کافی است.
طرف هر را از بر تشخیص نمی دهد .ریاضی را ریاظی می نویسد.پی (Pi ) پی می خواند.آن وقت منقد تثلیث زاویه می شود.
عزیزی را می گویم.با همه این اوصاف چون اقیانوس به دهان سگ نجس وآلوده نمی شود .من هم توجهی به گفتار و رفتار این بی مقدار ها و سبک سنگان نمی کنم . راه خود را می روم
کاشف نام آور جهان
 این کتاب علمی تحقیقی تالی ندارد

۱۳۹۳ آذر ۱, شنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: بسیاری درک چشمی شان از درک شنوائی شان قوی تر است. من مخصوصا"تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را روی تمام نقاله کارکرده ام تا بهتر قابل د...

۱۳۹۳ آبان ۳۰, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: شاخ غول بی شاخ و دم تثلیث زاویه . زاویه 60 درجه را برای همیشه بشکنیم. این دو کتاب علمی تحقیقی من در مورد تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است....

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: شاخ غول بی شاخ و دم تثلیث زاویه . زاویه 60 درجه را برای همیشه بشکنیم. این دو کتاب علمی تحقیقی من در مورد تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است....

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: شاخ غول بی شاخ و دم تثلیث زاویه . زاویه 60 درجه را برای همیشه بشکنیم. این دو کتاب علمی تحقیقی من در مورد تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است....

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: شاخ غول بی شاخ و دم تثلیث زاویه . زاویه 60 درجه را برای همیشه بشکنیم. این دو کتاب علمی تحقیقی من در مورد تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است....

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: شاخ غول بی شاخ و دم تثلیث زاویه . زاویه 60 درجه را برای همیشه بشکنیم. این دو کتاب علمی تحقیقی من در مورد تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است....

trisection angle

شاخ غول بی شاخ و دم تثلیث زاویه . زاویه 60 درجه را برای همیشه بشکنیم.
این دو کتاب علمی تحقیقی من در مورد تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است.
در یک کتاب « تثلیث زاویه 60 درجه و روش های اثبات آن با ستاره و پرگار » غول بی شاخ و دم زاویه 60 درجه با 31 روش تثلیث شده وبا 53 روش . هر یک از آن روش های 31 گانه اثبات و استدلال شده است.
در کتاب دوم تمام زوایای غول بی شاخ و دم صفت به شیوه های مختلف تثلیث و اثبات شده اند.
انصاف. وجدان . جوانمردی چه حکم می کند؟
آیا این کتب باید مهجور و غریب بمانند؟
کاشف نام آور جهان
 قدرش فردا شناخته می شود

 ارزش والایش فردا آشکار می گردد

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: این ستاره و پرگار من به اضافه خلاقیت و نوآوری های من این کتاب علمی تحقیقی منحصر به فرد را به وجود آورده اند آیا می دانید .این دو ابزار و ا...

trisection angle

این ستاره و پرگار من به اضافه خلاقیت و نوآوری های من این کتاب علمی تحقیقی منحصر به فرد را به وجود آورده اند
آیا می دانید .این دو ابزار و این کتاب علمی تحقیقی چه کرده اند؟
دمار از گرده گائوس .فرانسوا ویت . گالوا . وانتزل کشیده اند.
این ستاره و پرگار من دو دوست دیرینه من به انضمام ابتکارات و ابداعات من این کتاب علمی تحقیقی یگانه در همه دوران ها را پدید پاورده اند.
این کتاب نام و آوازه گائوس .ویت. گالوا و بسیاری را سکه یک پول کرده از اوج شهرت به حضیض بدنامی کشیده است.
 یگانه روزگار

 دو با ارزش

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تعجب برانگیر است هیچ کس تا کنون تثلیث زاویه مستدل و منطقی نکرده است ما با ستاره و پرگار تثلیث زاویه کرده ایم .آری با ستاره و پرگار تثلیث ...

trisection angle

تعجب برانگیر است
هیچ کس تا کنون تثلیث زاویه مستدل و منطقی نکرده است
ما با ستاره و پرگار تثلیث زاویه کرده ایم .آری با ستاره و پرگار تثلیث زاویه کرده ایم.
یک زاویه راهم تنها و منفرد تثلیث نکرده ایم.سه زاویه را باهم تثلیث کرده ایم
سه زاویه را با دهها خط راست هم تثلیث نکرده ایم.با 5 خط راست تثلیث کرده ایم.
یک صفحه هم درباره اش ننوشته ایم.دو جلد کتاب تحقیقی نوشته ایم.
با این همه . کارهایمان در قعر جدول جای دارند.
کتاب های مان اسنی در میان کتاب ها ندارند.
در عوض این خطکش دونشان و تبرزین است که ماشاء الله غوغا کرده اند.و همه فضاهای تبلیغ را اشغال کرده اند.
اسم این همه تبعیض را چه باید گذاشت؟
شما اگر جای من بودید چه می کردید؟
 یکتا و یگانه است
 

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تعجب برانگیز است هیچ کس  تا کنون تثلیث زاویه مستدل و منطقی نکرده است. این امر شوخی نیست.هزل نیست . مطایبه نیست. بسیار جدی جدی است. هیچ کس ...

trisection angle

تعجب برانگیز است
هیچ کس  تا کنون تثلیث زاویه مستدل و منطقی نکرده است. این امر شوخی نیست.هزل نیست . مطایبه نیست. بسیار جدی جدی است. هیچ کس تا کنون تثلیث زا ویه نکرده است.ارشمیدس تثلیث زاویه نکرده است.فرما تثلیث زا ویه نکرده است.گائوس تثلیث زاویه نکرده است.فرانسوا ویت تثلیث زاویه نکرده است.گالوا تثلیث زاویه نکرده است.وانتزل تسلیث زاویه نکرده است.
نیوتن تثلیث زاویه نکرده است.انیشتن تثلیث زاویه نکرده است.خلاصه هیچ کس نکرده است.
اما من حسن دینبلی تثلیث زاویه کرده ام .یک روش و دو روش هم نکرده ام که بگویند اتفاقی بوده است.
من حسن دینبلی زاویه 60 درجه را فقط در یک کتاب خودم با 31 روش تثلیث کرده ام . کتاب اش را هم چاپ و نشر کرده ام.
همه مدعیان را هم برای مناظره علمی دعوت کرده ام
 منحصر بفرد است

trisection angle: trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle : درک و فهم درجلسه برآنم داشت مقدمه را از سطحی پائین تر انتخاب کنم. به رادیان و شعاع دایره پرداختم این ...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: این دو کتاب علمی تحقیقی در مورد تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است .در یک کتاب غول بی شاخ و دم.زاویه 60 درجه با 31 روش تثلیث شده و با 53 روش ...

trisection angle

این دو کتاب علمی تحقیقی در مورد تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است .در یک کتاب غول بی شاخ و دم.زاویه 60 درجه با 31 روش تثلیث شده و با 53 روش هریک از آن روش های 31 گانه اثبات و استدلال شده است.
در کتاب دوم تمام زوایای غول بی شاخ ودم صفت به شیوه های مختلف تثلیث و اثبات شده اند
انصاف .جوانمردی. وجدان چه حکم می کند؟
آیا این کتب باید غریب و مهجور بمانند؟
 غول زوایا زاویه 60 درجه

 غول های زوایا 60 درجه 30 درجه 120 درجه

۱۳۹۳ آبان ۲۹, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ادامه معادله X*X=YZ را از طریق قوت نقطه سرانجام دادیم. برای معادله X*X*X=2*Y*Y*Y بیش از هفتادو دو روش هندسی با دقت خیره کننده پدید آوردی...

trisection angle

ادامه
معادله X*X=YZ را از طریق قوت نقطه سرانجام دادیم.
برای معادله
X*X*X=2*Y*Y*Y بیش از هفتادو دو روش هندسی با دقت خیره کننده پدید آوردیم.
جهان علم و دانش امروز گیج و منگ کارهای ما است.زمان می خواهد تا گیجی و منگی با تئانی از بین برود .
صاحبان عقل و درایت کامل نه هر ابله و احمقی پی به کارهای ما ببرد.
کاشف نام آور جهان
www.dinbali.com


trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: کاملا" علمی صد در صد علمی علمی ناب علمی خالص جبر جبر روش حل معادله است .جبر علم نیست .جبر دانش نیست.جبر متعارف با حل معادله است. مع...

trisection angle

کاملا" علمی صد در صد علمی علمی ناب علمی خالص
جبر
جبر روش حل معادله است .جبر علم نیست .جبر دانش نیست.جبر متعارف با حل معادله است.
معدلات را با درجه و نما یشان می شناسند.می گویند : مادله درجه یک.معادله درجه دو . معادله درجه سه.
جبر برای هندسه معادلاتی را صورت داده است.این معادله درجه یک برای محاسبه نسبت محیط دایره به قطر دایره است. 
C/D=Pi
این معادله اصم و بلا جواب است.این معادله حل نشدنی است.این معادله سه مجهول دارد.
این معادله درجه دوهم مال هندسه است
X*X=YZ
اصم است . بدون جواب است.سه مجهول دارد.معادلات درجه سوم بسیاری هم وجود دارد که تا کنون شیوه ای برای حل آنها یافت نشده است.
فرانسوا ویت برای یافتن راه حل به تثلیث زاویه روی آورد . حکیم عمر خیام به تشابه متوسل شد.
هردو بدون حصول نتیجه دست از دنیا شستند و به دیار باقی شتافتند.
ما به لطف. الهی و بادهش های او .معادله    C/D=Pi را از طریق هندسه حل کردیم و دقت یک ضربدر ده بقوه منهای سی رابه جهان علم و دانش فزریق کردیم


 

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تثلیث زاویه با ستاره و پرگار از نظر علمی بسیار مهم و قابل توجه است. کمتر این موضوع را برای مردم گفته اند. مردم خیال می کنند تثلیث زاویه ب...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: بسیاری درک چشمی شان از درک شنوائی شان قوی تر است. من مخصوصا"تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را روی تمام نقاله کارکرده ام تا بهتر قابل د...

trisection angle: trsection angle

trisection angle: trsection angle: پوسته و جبه حماقت را رها کنید. مطلب ارزنده کوتاهی می نویسم که شاید بی سابقه باشدو به لطف آن از جبه بلاهت و پوسته حماقت که حدود 300 سال است...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: چرا جهان علم و دانش با پدیده های علمی جدید .چون گذشته و در زمان گالیله عمل می کنند؟ آیا جهل حاکم بر زمان است؟ آیا جهل بر جهان حکومت می کند...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: این دو ترسیم هر دو مربوط به تثلیث زاویه به روش « صادق » است سه زاویه همزمان تثلیث شده اند. انصاف دهید آیا خطکش دو نشان و تبرزین با این رو...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: روش های تثلیث زاویه مرا روی نقاله دیدید. آن شیوه استفاده از نقاله برای کسانی بود که درک و فهم شان زیاد رشد نکرده است اکنون نقاله را برمی ...

trisection angle: trsection angle

trisection angle: trsection angle: پوسته و جبه حماقت را رها کنید. مطلب ارزنده کوتاهی می نویسم که شاید بی سابقه باشدو به لطف آن از جبه بلاهت و پوسته حماقت که حدود 300 سال است...

trsection angle

پوسته و جبه حماقت را رها کنید.
مطلب ارزنده کوتاهی می نویسم که شاید بی سابقه باشدو به لطف آن از جبه بلاهت و پوسته حماقت که حدود 300 سال است در آن گرفتارید خارج شوید.
قرانسوا ویت قرانسوی به دنبال راه حل معادله درجه سوم جبری می گشت.همه راه ها را که بسته دید متوسل به تثلیث زاویه هندسی شد.با عدم موفقیت همراه گردید.
واضح است که هیچ ارتباط منطفی بین تثلیث زاویه در هندسه و معادله درجه سوم جبری وجود ندارد.
چون هندسه و جبر از دو مقوله متفاوت اند.هندسه علم است و جبر تنها راه حل مسئله ریاضی است.
امروزه ابلهان جهان شکست خورده میدان تثلیث زاویه موضوع را قلب کرده و وارونه جلوه می دهند.
این حمقائ می گویند : تثلیث زاویه باید از طریق جبر و معادله درجه سوم جبری حل شود.
ما موضوع تثلیث زاویه را از طریق هندسه با ستاره و پرگار حل کرده ایم و سرپوش بلاهت و حماقت بسیاری را برداشته ایم.
هرکس به روش های متعدد و متنوع ما اعتراضی دارد با ما مناظره رودررو .چشم تو چشم و در حضور جمع نماید.
کاشف نام آور جهان
www.dinbali.com
 اوج علم قله خلاقیت

 فوق اندشه برتر از نوآوری

 آمیخته هنر و علم

۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: بیائید مردم را به سمت و سوی زیبائی و دانش هدایت کنیم.  9ضلعی منتظم محاطی  تثلیث زاویه  اثبات روش تثلیث زاویه  تثلیث سه زا...

trisection angle

بیائید مردم را به سمت و سوی زیبائی و دانش هدایت کنیم.
 9ضلعی منتظم محاطی

 تثلیث زاویه

 اثبات روش تثلیث زاویه

 تثلیث سه زاویه همزمان

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: جامعه ای که زیبائی را درک کند و سطح دانش اش بالا باشد. بطور قطع با اخلاق خواهد بود. مردم را به این سمت و سوی هدایت کنید.  9 ضلعی منتظم ...

trisection angle

جامعه ای که زیبائی را درک کند و سطح دانش اش بالا باشد. بطور قطع با اخلاق خواهد بود.
مردم را به این سمت و سوی هدایت کنید.
 9 ضلعی منتظم محاطی اوج علم و خلاقیت عالم

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ذوق زیبا شناسی را در مردم تقویت کنید. جامعه را با دانش متحول شده آشنا سازید. اخلاق را در جامعه گسترش دهید.  سادگی قله زیبائی است

trisection angle

ذوق زیبا شناسی را در مردم تقویت کنید.
جامعه را با دانش متحول شده آشنا سازید.
اخلاق را در جامعه گسترش دهید.
 سادگی قله زیبائی است

trisection angle: trsection angle

trisection angle: trsection angle: ذوق زیبا شناسی را در مردم تقویت کنید. با چه زبانی و با کدام جملاتی بگویم  تثلیث زاویه با ستاره و پرگار آمیخته ای از علم و هنر است چرا در...

trsection angle

ذوق زیبا شناسی را در مردم تقویت کنید.
با چه زبانی و با کدام جملاتی بگویم 
تثلیث زاویه با ستاره و پرگار آمیخته ای از علم و هنر است
چرا درک نمی کنید خطکش دو نشان و تبرزین بازیچه ای است
 این استدلال زیبا است

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تثلیث زاویه با ستاره و پرگار از نظر علمی بسیار مهم و قابل توجه است. کمتر این موضوع را برای مردم گفته اند. مردم خیال می کنند تثلیث زاویه ب...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: اگر آدمی زاده یک جو فهم و شعور می داشت .این شیوه تثلیث زاویه با  ستاره  و پرگار را با خطکش دو نشان و تبرزین مقایسه می کرد .چه خوب می شد ...

trisection angle

اگر آدمی زاده یک جو فهم و شعور می داشت .این شیوه تثلیث زاویه با  ستاره  و پرگار را با
خطکش دو نشان و تبرزین مقایسه می کرد .چه خوب می شد
 سه زاویه همزمان تثلیث شده

۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تثلیث زاویه با ستاره و پرگار از نظر علمی بسیار مهم و قابل توجه است. کمتر این موضوع را برای مردم گفته اند. مردم خیال می کنند تثلیث زاویه ب...

trisection angle

تثلیث زاویه با ستاره و پرگار از نظر علمی بسیار مهم و قابل توجه است.
کمتر این موضوع را برای مردم گفته اند.
مردم خیال می کنند تثلیث زاویه بازیچه است.در صورتی که چنین نیست.
تثلیث زاویه با ستاره و پرگار معیار شناخت نوآوری و خلاقیت انسان مبتکر و مبدع است.
تا کسی  به این دو موضوع اشراف کامل نداشته باشد نمی تواند درباره اش سخنی بگوید
 موضوع بسیار حساس است
 

trisection angle

روش های تثلیث زاویه مرا روی نقاله دیدید.
آن شیوه استفاده از نقاله برای کسانی بود که درک و فهم شان زیاد رشد نکرده است
اکنون نقاله را برمی داریم ترسیمات را پیشرفته به نمایش می گذاریم
اگر حبس و رندانی نشوند برتعداد عالمان جهان اضافه می گردد.
 دور از اخلاق و انصاف است از نظر ها مخفی باشد

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تثلیث زاویه با 5 خط راست و تثلیث سه زاویه همزمان تا کی باید در پرده محاق بماند.؟ این روش تثلیث زوایای مختلف و همزمان سرانجام روزی علنی خوا...

trisection angle

تثلیث زاویه با 5 خط راست و تثلیث سه زاویه همزمان تا کی باید در پرده محاق بماند.؟
این روش تثلیث زوایای مختلف و همزمان سرانجام روزی علنی خواهند شد.
جبر زمان است.
علم در پرده نمی ماند.
 اوج تفکر وقدرت خلاقیت

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: چرا از علم و دانش می گریزید؟ چرا از علم متحول شده استقبال نمی نمائید. این شیوه تثلیث زاویه فوق العاده با ارزش است.  تثلیث زاویه با ستا...

trisection angle

چرا از علم و دانش می گریزید؟
چرا از علم متحول شده استقبال نمی نمائید.
این شیوه تثلیث زاویه فوق العاده با ارزش است.
 تثلیث زاویه با ستاره و پرگار فراتر از اندیشه بشر

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تثلیث زاویه با 5 خط راست و تثلیث سه زاویه همزمان فوق تصور بشری است. در این ترسیم سه زاویه 90درجه 60 درجه درونی 30 درجه مرکزی همزمان تثل...

trisection angle

تثلیث زاویه با 5 خط راست و تثلیث سه زاویه همزمان فوق تصور بشری است.
در این ترسیم سه زاویه 90درجه
60 درجه درونی
30 درجه مرکزی
همزمان تثلیث شده اند.
جا دارد به نیمساز کشیده با روش جدید هم التفات داشته باشید
امروزه علم بطور کلی متحول شده است.
امروزه علم در سیطره فکر و ابتکار است.
آیا به دور از انصاف نیست این روش ها trisection angle قسمت images نشان داده نشوند؟
 دوکار نو محصول فکر و ابتکار

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تثلیث زاویه های مرا با 5 خط راست و تثلیث سه زاویه همزمان روی نقاله ملاحظه کردید. حال برای آن گروه که درک و فهم بشتری دارند .همان ترسیمات ر...

trisection angle

تثلیث زاویه های مرا با 5 خط راست و تثلیث سه زاویه همزمان روی نقاله ملاحظه کردید.
حال برای آن گروه که درک و فهم بشتری دارند .همان ترسیمات را بدون استفاده نقاله به نمایش می گذارم
 زاویه 60 درجه درونی تثلیث شده است
 

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ما برای تجارت ساخته نشده ایم.ما ، تجارت و زراندوزی دو قطب متنافر ایم. اگر از دوکتاب علمی تحقیقی یاد می کنیم جنبه علمی آن دو مد نظر ما است....

۱۳۹۳ آبان ۲۵, یکشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ما برای تجارت ساخته نشده ایم.ما ، تجارت و زراندوزی دو قطب متنافر ایم. اگر از دوکتاب علمی تحقیقی یاد می کنیم جنبه علمی آن دو مد نظر ما است....

trisection angle

ما برای تجارت ساخته نشده ایم.ما ، تجارت و زراندوزی دو قطب متنافر ایم.
اگر از دوکتاب علمی تحقیقی یاد می کنیم جنبه علمی آن دو مد نظر ما است.
این دو کتاب در زمینه تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است.علم در مقابل این دو کتاب زانو زده است.
 31 روش برای تثلیث زاویه 60 درجه
53 شیوه برای اثبات

 چندین روش کلی برای تثلیث زاویه
ابطال نظریه های موجود در جهان

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: جهانیان ارزش و اهمیت تثلیث زاویه را نمی دانند. باید سعی کنیم جایگاه و اعتبار تثلیث زاویه برای همه گان به وضوح نشان دهیم بدانید خط کش دونش...

trisection angle

جهانیان ارزش و اهمیت تثلیث زاویه را نمی دانند.
باید سعی کنیم جایگاه و اعتبار تثلیث زاویه برای همه گان به وضوح نشان دهیم
بدانید خط کش دونشان و تبرزین آن ارزش را ندارند که روی آن ها اینقدر تبلیغ شده است.
 این روش تثلیث زاویه فوق العاده با اترزش است

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: غیر از دو کتاب علمی تحقیقی ای که چاپ و نشر کرده ایم. کتب دیگری هم در تثلیث زاویه پرداخته ایم.این ترسیم از یکی از آن کتاب ها است  تثلیث ...

trisection angle

غیر از دو کتاب علمی تحقیقی ای که چاپ و نشر کرده ایم.
کتب دیگری هم در تثلیث زاویه پرداخته ایم.این ترسیم از یکی از آن کتاب ها است
 تثلیث زاویه فوق اندیسه

۱۳۹۳ آبان ۲۴, شنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: این دو ترسیم هر دو مربوط به تثلیث زاویه به روش « صادق » است سه زاویه همزمان تثلیث شده اند. انصاف دهید آیا خطکش دو نشان و تبرزین با این رو...

trisection angle

این دو ترسیم هر دو مربوط به تثلیث زاویه به روش « صادق » است
سه زاویه همزمان تثلیث شده اند.
انصاف دهید آیا خطکش دو نشان و تبرزین با این روش شایسته و قابل مقایسه اند؟
 زوایای 90 .60 .30 درجه همزمان تثلیث شده اند

 روایای 90.60.30 درجه تثلیث شده اند

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: در مرکز تحقیقاتی که دعوت داشتم نتوانستم به حاضرین که تمامی دکترریاضی بودند بفهانم در این ترسیم محیط دایره به خط مستقیم تبدیل شده و 6 راد...

trisection angle: angle trisection

trisection angle: angle trisection: این اصل پایه و اساس هندسه مدرن است. امید دارم مفهوم اصل را درک و فهم کنید.اصل موضوعی بدیهی است . موضوع بدیهی استدلال نمی خواهد.زیرا مورد ق...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: در این ترسیم که با ستاره و پرگار کار شده است زاویه 75 درجه درونی تثلیث گردیده است. مخصوصا" ترسیم را روی تمام نقاله کار کرده ام. www...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: چرا جهان علم و دانش با پدیده های علمی جدید .چون گذشته و در زمان گالیله عمل می کنند؟ آیا جهل حاکم بر زمان است؟ آیا جهل بر جهان حکومت می کند...

trisection angle

چرا جهان علم و دانش با پدیده های علمی جدید .چون گذشته و در زمان گالیله عمل می کنند؟
آیا جهل حاکم بر زمان است؟ آیا جهل بر جهان حکومت می کند؟
آیا از گذشته عبرت گرفتن مشکل است ؟
اگر تجربیات گذشته ما در این موارد به درد ما نخورند .کی به درد خواهند خورد؟
 تثلیث سه زاویه همزمان با 5 خط راست
روش « خطیب گیلان »

۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: درک و فهم درجلسه برآنم داشت مقدمه را از سطحی پائین تر انتخاب کنم. به رادیان و شعاع دایره پرداختم این دو را نیز نمی دانستند.طوطی وار چیزی ...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: در این ترسیم که با ستاره و پرگار کار شده است زاویه 75 درجه درونی تثلیث گردیده است. مخصوصا" ترسیم را روی تمام نقاله کار کرده ام. www...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: در مرکز تحقیقاتی که دعوت داشتم نتوانستم به حاضرین که تمامی دکترریاضی بودند بفهانم در این ترسیم محیط دایره به خط مستقیم تبدیل شده و 6 راد...

trisection angle

در مرکز تحقیقاتی که دعوت داشتم نتوانستم به حاضرین
که تمامی دکترریاضی بودند بفهانم
در این ترسیم محیط دایره به خط مستقیم تبدیل شده
و 6 رادیان به وضوح مشخص است
قسمت اضافه محیط دایره از سه برابر قطر دایره
مشخص و معین است
 قسمت اضافه را ببینید

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: این دو ترسیم مبین یک موضوع است آن موضوع تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است. در یک تصویر از تمام نقاله استفاده کرده تا بسیاری از آن چیز بفهم...

trisection angle

این دو ترسیم مبین یک موضوع است
آن موضوع تثلیث زاویه با ستاره و پرگار است.
در یک تصویر از تمام نقاله استفاده کرده تا بسیاری از آن چیز بفهمند.
در یک شکل از دایره ساده بهره جسته ام تا افراد با درک بیشتر از آن
چیز بیاموزند.
زوایائی که در ترسیم شرکت دارند
120 درجه مرکزی
90 درجه درونی
60 درجه مرکزی می باشند.
تثلیث گر زاویه 90 درجه درونی است.
 زاویه تثلیث گر 90 درجه درونی است

 تثلیث گر زاویه 90 درجه درونی است

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle:  اصل ظهور در مرکز تحقیقاتی که دعوت داشتم دکتر های ریاضی حاضر در جلسه نتوانستند از این دو تصویر هندسی گویا اصل « ظهور » را درک و قهم ک...

trisection angle

 اصل ظهور
در مرکز تحقیقاتی که دعوت داشتم
دکتر های ریاضی حاضر در جلسه نتوانستند از این دو تصویر هندسی گویا
اصل « ظهور » را درک و قهم کنند.

 اصل ظهور

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: اصل تجریدی « ظهور » به صورت شهودی درآمده است در این ترسیم اختلاف مثلث متساوی الاضلاع با مثلث های منساوی الساقین را بخوبی می توان درک و فه...

trisection angle

اصل تجریدی « ظهور » به صورت شهودی درآمده است
در این ترسیم اختلاف مثلث متساوی الاضلاع با مثلث های منساوی الساقین
را بخوبی می توان درک و فهم کرد
 اصل ظهور برای هر سه ضلع مثلث صادق است