Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۹, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ادامه معادله X*X=YZ را از طریق قوت نقطه سرانجام دادیم. برای معادله X*X*X=2*Y*Y*Y بیش از هفتادو دو روش هندسی با دقت خیره کننده پدید آوردی...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر