Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ مهر ۲۴, جمعه

دعوت بسیار محترمانه برای مناظره

دانشمندان محترم ، بلندآوازه و باارزش جهان دانش
برای منا ظره در موضوع محاسبه کسر متعارفی C/d بزرگواری فرمائید اعلام آماده گی نمائید
شاگرد غیابی شما : حسن دینبلی

۱ نظر: