Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ شهریور ۸, شنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: کتاب های علمی تخقیقی ای نوشته ام که آسمان و زمین را بهم می دوزند کتاب هندسه مدرن خط هفتم در تربیع دایره است. صاحب شهامت و جسارتی می طلبم ...

trisection angle

کتاب های علمی تخقیقی ای نوشته ام که آسمان و زمین را بهم می دوزند
کتاب هندسه مدرن خط هفتم در تربیع دایره است.
صاحب شهامت و جسارتی می طلبم که در موضوع این کتاب بامن مناظره رو در رو کند
www.dinbali.com

trisection angle

اگر تمام دانشمندان جهان ریزو درشت بسیج شوند با یکی از کارهای تحقیقی ام مخالفت نتوانند کرد.
من نسبت محیط دایره به قطر دایره را 3.154700538 اعلام می کنم.
اگر توان مناظره رو در رو دارید بفرمائید .منتظر شما هستم
www.dinbali.com

trisection angle

تا امروز کارهای تخقیقی منحصر بفردی که کرده ام هیچ دانشمندی در جهان نکرده است.
من خط منحنی دایره را مستقیم الخط کرده ام.
جسارت و شهامت رو در روئی برای متاظره از خود نشان دهید
www.dinbali.com
 محیط دایره به خط راست تبدیل شده است

trisection angle

 ابلهان واحمق ها گولانی را باد می کنند . جایزه پوشالی فیلدز می دهند تا در برابر کارهای من خودی نشان داده باشند.
من دایره عالی را کشف کرده ام .ای دایره مثلثات را به منجلاب کشیده است.
شهامت و جسارت مناظره در باره این دایره را از خود نشان دهید
www.dinbali.com
 

کاشف نام آور جهان

ابلهان و احمق ها گولانی را باد می کنند .جایزه پوشالی لیدز می دهند تا در برابر کارهای من خودی نشان داده باشند.
من دایزه عالی را کشف کرده ام که مثلثات را به منجلاب کشیده است.
جرات مناظره در موضوع این دایره پیدا کنید
www.dinbali.com

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: خالق هستی لطف کرده عنایت کرده بنده ای را به اسرار مهمی واقف گردانیده است. سالیان دراز بیش از 60 سال رنج و تعب کشیده ام بدون چشم داشتی اندو...

trisection angle

خالق هستی لطف کرده عنایت کرده بنده ای را به اسرار مهمی واقف گردانیده است.
سالیان دراز بیش از 60 سال رنج و تعب کشیده ام بدون چشم داشتی اندوحته هایم را برای آموزش در آختیار می گذارم.
افرادی از روی حسادت و فقر وجودی مانع می شوند و مطالب را سانسور می کنند.
چرا تصاویر و ترسیمات ما در میان تصاویر بی معنا و بی محتوای موجود نشان داده نمی شوند؟
www.dinbali.comtrisection angle: ttisection angle

trisection angle: ttisection angle: ما در تثلیث زاویه با ستاره و پرگار چندین جلد کتاب علمی تحقیقی نوشته ایم. دو جلد آن چاپ و منتشر شده است 1- تثلیث زاویه60 درجه و روش های اث...

trisection angle

www.dinbali.com

ttisection angle

ما در تثلیث زاویه با ستاره و پرگار چندین جلد کتاب علمی تحقیقی نوشته ایم.
دو جلد آن چاپ و منتشر شده است
1- تثلیث زاویه60 درجه و روش های اثبات آن با ستاره و پرگار..isbn 964-6266-15-0
2- هندسه مدرن-جوهره ستاره و پرگار isbn 978-964-04-9789-0
بقیه کتب بعلت بی لیاقتی مردم چاپ نشده است
www.dinbali.com

trisection angle

شکار نزده در دشت است.

trisection angle


trisection angle

تثلیث زاویه عدد و رقم نمی خواهد که جبر آن را بدهد.
تثلیث زاویه روی کمانی از دایره دو نقطه می خواهد که کمان را به سه قسمت مساوی نشان دهد.
همان گونه که نیمساز یک نقطه میانی کمان را نشان می دهد
چرا برای نیمساز از جبر استفاده نکردید؟
چون نیمساز ساده و قابل اجراء با ستاره و پرگار است.
www.dinbali.com

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ابلهی که نمی خواهم نام ببرم آمده صورت اصلی مسئله تثلیث زاویه را پاک کرده ، آن را قلب نموده ،می خواهد با جبر تثلیث زاویه کند. هیچ احمقی به ...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تقسیم محیط دایره دستور کار است. دو گونه می توان محیط دایره را به قطعات تقسیم کرد. 1-تکه های برابر 2-پاره های نابرابر. از تکه های نابراب...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ابلهی که نمی خواهم نام ببرم آمده صورت اصلی مسئله تثلیث زاویه را پاک کرده ، آن را قلب نموده ،می خواهد با جبر تثلیث زاویه کند. هیچ احمقی به ...

trisection angle

ابلهی که نمی خواهم نام ببرم آمده صورت اصلی مسئله تثلیث زاویه را پاک کرده ، آن را قلب نموده ،می خواهد با جبر تثلیث زاویه کند.
هیچ احمقی به این کار اعتراض نکرده ، بلکه پیروی هم کرده است.
ابلهان نمی دانند ، جبر روش حل مسئله است.آنهم حل مسئله ای که اندازه و مقدار می خواهد.
یعنی سرو کارش با عدد ورقم می افتد.
www.dinbali.com

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: همه چیز در طبیعت طبقه بندی دارد.فقط سیاهی و سفیدی است که طبقه بندی نمی شود. ماسیاه پررنگ ویا سفید کم رنگ نداریم. در مقابل ابله و احمق را م...

trisection angle

همه چیز در طبیعت طبقه بندی دارد.فقط سیاهی و سفیدی است که طبقه بندی نمی شود. ماسیاه پررنگ ویا سفید کم رنگ نداریم.
در مقابل ابله و احمق را می توان طبقه بندی کرد.
یکی خیلی احمق است و دیگری کمی ابله است.کسانی که از حمقاء و بلهاء کولی می گیرند شدت حماقت در شان کمتر از سایرین است.
www.dinbali.com

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: همه استعداد تشخیص حقایق را ندارند.افراد الا ماشا الله ابله و احمق اند.به این  توده عظیم احمق و ابله علم کارگر نیست. علم آن قدرت را ندارد ک...

trisection angle

همه استعداد تشخیص حقایق را ندارند.افراد الا ماشا الله ابله و احمق اند.به این  توده عظیم احمق و ابله علم کارگر نیست.
علم آن قدرت را ندارد که چون تیزلب سلطانی این ها را در خود حل کند.
سود جویان فرصت طلب از این امر بخوبی آگاه اند.دست به دست هم می دهند از این حماقت لایزال بنحو احسن بهره برند.
با تئوری های مزخرف برای آن معضلات راه حل می تراشند.و خاطرشان جمع است که ابلهان هرگز متوجه اراجیف آنها نمی شوند.
همچنان که حال متوجه سانسور علم نمی شوند.
www.dinbali.comhrrp://hass

andinbali.blogspot.com

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: دانشمندان واقعی نه این بی هویتان کوپونی که مدر ک تحصیلی را با تقلب ، دوز و کلک و حتی جاکشی به دست آورده اند . تقسیم محیط دایره روی دست شان...

trisection angle

دانشمندان واقعی نه این بی هویتان کوپونی که مدر ک تحصیلی را با تقلب ، دوز و کلک و حتی جاکشی به دست آورده اند .
تقسیم محیط دایره روی دست شان ماند
رسم چندضلعی های منتظم محاطی تسلیم نشدند .روی دست شان ماند.
خط منحنی را نتوانستند مستقیم الخط کنند روی دست شان ماند.
طول اوتار دایره را نتوانستند محاسبه کنند روی دست شان ماند.تثلیث زاویه با ستاره و پرگار مقاوم و سرسخت تسلیم نشد. روی دست شان ماند.
همه این معضلات کمر شکن شهرت خراب کن به مشتی مدعی بی سواد پررو رسید.
www.dinbali.com

۱۳۹۳ مرداد ۲۸, سه‌شنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: بریدن از ستاره و پرگار و روی آوردن به جبر وغیره مشکل را حل که نکرد هیچ بلکه مشت بسیاری از ابلهان را باز کرد. من قلمی را به شما نشان می دهم...

trisection angle

تثلیث زاویه امری بس خطیر است.
اگر تثلیث زاویه مهم نبود همه بزرگان دانش به آن روی نمی آوردند.
ابوریحان بیرونی را با ستاره درخشان اسمان ریاضی جهان حضرت مستطاب اجل اکرم اعظم وعظم عبادالله محمودیان  استاد استید دانشکاه درجه ممتاز شریف حریف نحیف مقایسه کنید.
متاسفانه نامی ندارم تا با حضرت علیه عالیه مالیه نالیه دالیه ذالیه عفت  عصمت چهره باز کرده روی پوشیده گشاده دهان گشاداستاد بلند پایه با کفش گشاد مقایسه کنم.
www.dinbali.com


trisection angle

شکار نزده در دشت است. ماهی به قلاب نیفتاده توی دریا است.
شکست در میدان علم و دانش ، ابلهان را به لغت سازی می کشاند.
نوابیغ را کسی می سازد که خود نوابیغی است.
این شکست خورده های زبون در حوزه دانش بهتر است به اصل خویش رجوع کنند.
www.dinbali.com


trisection angle

شکار نزده به کوه است.
در ریاضیات چنانچه اگر فزونی گیرد .ریاضیات به لحظات انحطاط رسیده است.
امروز ما با چنین وضعی مواجه هستیم.
www.dinbali.com


trisection angle

بریدن از ستاره و پرگار و روی آوردن به جبر وغیره مشکل را حل که نکرد هیچ بلکه مشت بسیاری از ابلهان را باز کرد.
من قلمی را به شما نشان می دهم و می پرسم این چیست. شما در پاسخ برای آنکه جهل تان را مخفی کنید می گوئید انبردست است.
این جواب نشان می دهد شما علاوه بر آنکه قلم را نمی شناسید.انبردست را هم نمی شناسید.
حل مسئله هندسی با جبرمانند زراعت با ماشین ریش تراش است.
www.dinbali.com


trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: آرزو برجوانان عیب نیست. هزارن اگر فدای یک تار موی مگر رسم سه چندضلعی منتظم محاطی روی دست ریاضیدانان ماند 1- 5 ضلعی منتظم محاطی 2- 7 ضلع...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: آرزو برجوانان عیب نیست. هزارن اگر فدای یک تار موی مگر رسم سه چندضلعی منتظم محاطی روی دست ریاضیدانان ماند 1- 5 ضلعی منتظم محاطی 2- 7 ضلع...

trisection angle

آرزو برجوانان عیب نیست.
هزارن اگر فدای یک تار موی مگر
رسم سه چندضلعی منتظم محاطی روی دست ریاضیدانان ماند
1- 5 ضلعی منتظم محاطی
2- 7 ضلعی منتظم محاطی
3- 9 ضلعی منتظم محاطی
از خطکش بی نشان و پرگار مایوس شدند رفتند سراغ جبر و سایر متفرعات
www.dinbali.com


trisection angle

شکار نزده در دشت است. ماهی به قلاب نیفتاده توی دریا است.
اگر فاقد قطعیت است.زاویه سه درجه بدست نیآمده تثلیث نشد.اگر زاویه صدوبیست درجه آن هم هدیه دایره تثلیث شود کمان چهل درجه تولید شده است.
وتر کمان چهل درجه یک ضلع از نه ضلعی منتظم محاطی است.
اگر از کمان چهل درجه نصف کمان پنج ضلعی را کم کنیم .کمان باقی مانده چهار درجه خواهد بود.
کمان چهار درجه با دو نیمساز ، کمان یک درجه را مثل هلوی پوست کنده توی گلوی ما می کند.
www.dinbali.com

trisection angle

ناکامی در ترسیم هفت ضلعی منتظم محاطی موجب تغییر مسیر شد.دست از تقسیمات منظم دایره برداشتند روی به کمان آوردند.
کمان شصت درجه هدیه دایره همیشه در دست است.رسم غلط پنج ضلعی منتظم محاطی بظاهر کمان هفتاد ودو درجه را تامین کرده است.
تفاضل دو کمان با ستاره و پرگار ،کمان دوازده درجه را در اختیار می گذارد.
دو نیمساز بر کمان دوازده درجه نتیجه اش کمان سه درجه می شود.
کمان سه درجه را اگر سه قسمت مساوی تقسیم کنیم .به زاویه یک درجه رسیده ایم.
www.dinbali.com

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle

مشکل ترین چند ضلعی منتظم محاطی
هفت ضلعی منتظم محاطی تمام ریاضی دانان با ارزش جهان را به زانو درآورده است.
هیچ ریاضیدانی از پس ترسیم این چندضلعی منتظم محاطی برنیآمده است.
این هفت ضلعی منتظم محاطی از آن من است.
هر کس از این هفت ضلعی منتظم محاطی ایراد منطقی بگیرد. 10.000.000 تومان جایزه بدون قرعه کشی از من دریافت خواهد کرد
www.dinbali.com

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: قدم به مطالب اساسی و جدی می گذاریم . شرایط سخت بسیار ارزشمند است. در چاله حوض همه شناگر می شوند.اما در اقیانوس همه خفه می گردند. سه ضلعی ...

trisection angle

قدم به مطالب اساسی و جدی می گذاریم .
شرایط سخت بسیار ارزشمند است. در چاله حوض همه شناگر می شوند.اما در اقیانوس همه خفه می گردند.
سه ضلعی و چهار ضلعی منتظم محاطی همه را خلاق . نوآور .مبدع .جا می زند.
پنج ضلعی بسیاری را قلقلک می دهد اما . از آن اما های با پدر ومادر
رسم هفت ضلعی منتظم محاطی است.
www.dinbali.com

trisection angle

از پنج ضلعی منتظم محاطی می گذریم
شش ضلعی منتظم محاطی لطف و عنابت خاص دایره است .
با پرگار دایره را می نگاریم.
بدون دست کاری دامنه پرگار .پرگار را شش بار روی محیط دایره دوران می دهیم
شش ضلعی منتظم محاطی به وجود می آید
www.dinbali.com

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: سه شکل دایره .مثلث متساوی الاضلاع .مربع اشکال دارای شباهت مطلق هستند. متساوی الاضلاع و مربع منتظم هستند. شکل منتظم بعدی قطعا"باید پن...

trisection angle

سه شکل دایره .مثلث متساوی الاضلاع .مربع اشکال دارای شباهت مطلق هستند.
متساوی الاضلاع و مربع منتظم هستند.
شکل منتظم بعدی قطعا"باید پنج ضلعی منتظم محاطی باشد.
رسم پنج ضلعی منتظم محاطی.به ساده گی و سهولت دو چند ضلعی قبلی نیست.
پنج ضلعی منتظم محاطی تا کنون انجام نشده است. این چند ضلعی منتظم نفس گیر است
شما قدم پیش گذارید مشکل را حل کنید.
این شیوه از آن من است

trisection angle

نقاط تقسیم روی محیط دایره را دو به دو با ستاره بهم وصل می کنیم.
این خطوط را اوتار دایره می نامند.
پس وتر خط راستی است که دو نقطه از محیط  دایره را بهم وصل می کند
سه خط راستی که سه نقطه را بهم وصل کرد مثلثی را پدید آورد .این مثلث سه ضلع برابر دارد.مثلث را متساوی الاضلاع نامیده اند.چون در دایره محاط شده است.سه ضلعی منتظم محاطی خوانده شده است.
چهار ضلعی منتظم محاطی .مربعی است که در دایره به وجود می آید.
www.dinbali.com

trisection angle

محیط دایره را با قطر نصف کردیم .
محیط دایره را با ستاره و پرگار به سه قسمت مساوی تقسیم کردیم.
محیط دایره را با دو قطر عمود برهم به چهار قسمت کردیم.
 طول کمان ها بر اثر تقسیم رو به کوتاهی گذاشتند.
پس هر قدر تقسیمات را بیشتر کنیم .طول کمان کمتر می شود.
www.dinbali.com

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: روش سه قسمت کردن محیط دایره را دیدید چقدر سهل و ساده بود. معما چو حل گشت آسان شود. چهار پاره مساوی کردن محیط دایره هم آسان است.دو قطر دای...

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: محیط دایره به لطف پرگار به ساده گی به سه قسمت برابر می شود. دایره را با قطر نصف کنید. بدون تغییر دادن دامنه پرگار .سوزن پرگار را روی یکی ...

trisection angle

روش سه قسمت کردن محیط دایره را دیدید چقدر سهل و ساده بود.
معما چو حل گشت آسان شود.
چهار پاره مساوی کردن محیط دایره هم آسان است.دو قطر دایره را که با ستاره و پرگار برهم عمود کنید
محیط و سطح دایره با هم چهار قسمت می شوند.پس تقسیم محیط دایره تقسیم سطح را هم بهمراه دارد
www.dinbali.com

trisection angle

محیط دایره به لطف پرگار به ساده گی به سه قسمت برابر می شود.
دایره را با قطر نصف کنید.
بدون تغییر دادن دامنه پرگار .سوزن پرگار را روی یکی از نقاط ابتدا و یا انتهای قطر قرار دهید .
یک کمان بنگارید که محیط دایره را در دو نقطه قطع کند.
محیط دایره به قسمت برابر تقسیم شده است.
www.dinbali.com

trisection angle

این روش نیمساز کشیدن را ما ابداع کرده ایم .
شما هم ذوق نوآوری خود را بروز دهید .علنی کنید
www.dinbali.com

trisection angle: trisection sngle

trisection angle: trisection sngle: نیمساز توسط ستاره و پرگار رسم می شود .حرکاتی به ستاره و پرگار داده می شود .نتیجه آن حرکات کمان را نصف می کند قبل از نصف کردن کمان ،تنصیف خ...

trisection sngle

نیمساز توسط ستاره و پرگار رسم می شود .حرکاتی به ستاره و پرگار داده می شود .نتیجه آن حرکات کمان را نصف می کند
قبل از نصف کردن کمان ،تنصیف خط راست مطرح می شود .
خوشبختانه با یک شیوه هر دو نوع خط ،راست و منحنی به هم نصف می شوند
خطی که خط مستقیم را نصف می کند .عمود منصف نامیده اند.
www.dinbali.com

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: اولین مرحله تقسیم محیط دایره نصف کردن آن است. چگونه دایره را به دو نیمه مساوی تقسیم کنیم ؟ سال ها وقت صرف شد تا معلوم شد خط راستی دایره را...

trisection angle

اولین مرحله تقسیم محیط دایره نصف کردن آن است.
چگونه دایره را به دو نیمه مساوی تقسیم کنیم ؟ سال ها وقت صرف شد تا معلوم شد خط راستی دایره را به دو قسمت برابر ویا مساوی بخش می کند . آن خط را قطر نامیدند.
قطر محیط و سطح دایره را همزمان به دو قسمت برابر تقسیم می کند.
قطر نیمه ساز است.نیمه ساز طی قرون به نیمساز تبدیل شد .
www.dinbali.com

trisection angle

تقسیم محیط  دایره به قسمت های مساوی سر پوش از گنج های نوآوری ، خلاقیت ،ابتکار ،ابداع و...برداشت .
درب های بسته علم و دانش رابه روی طالبان گشود.
هر کس به فراخور استعداد توشه اندوخت .
www.dinbali.com