Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۵, یکشنبه

trisection angle

جهانیان ارزش و اهمیت تثلیث زاویه را نمی دانند.
باید سعی کنیم جایگاه و اعتبار تثلیث زاویه برای همه گان به وضوح نشان دهیم
بدانید خط کش دونشان و تبرزین آن ارزش را ندارند که روی آن ها اینقدر تبلیغ شده است.
 این روش تثلیث زاویه فوق العاده با اترزش است

۱ نظر: