Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۰, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: من تمام وتر های اصلی دایره را بهمراه طول کما ن هایشان با دقت کامل استخراج نمودم کاری که تا به امروز از هیچ دانشمندی ساخته نبود. هر کشوری ...

trisection angle

من تمام وتر های اصلی دایره را بهمراه طول کما ن هایشان با دقت کامل استخراج نمودم
کاری که تا به امروز از هیچ دانشمندی ساخته نبود.
هر کشوری که به هندسه مدرن مجهز باشد می تواند حرف اول علم را در جهان بزند.
برعکس کشور جهان سومی در پیتی که عالم اش را دست کم بگیرد واز او تعهد بگیرد که در قبال کارهایش توقعی از حکومت نداشته باشد.باید  دست از پا دراز تر در محل تحقیقاتش را گل بگیرد.
www.dinbali.com
 این نظر دادگاه یک کشور عقب مانده در موضوع علم است


trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: من جدول توابع خطوط مثلثاتی را با دقت یک ضربدر ده بقوه منهای سی استخراج نمودم. ریاضی را جدی بگیرید تا خسارت جانی و مالی کمتری نصیب تان شود ...

trisection angle

من جدول توابع خطوط مثلثاتی را با دقت یک ضربدر ده بقوه منهای سی استخراج نمودم.
ریاضی را جدی بگیرید تا خسارت جانی و مالی کمتری نصیب تان شود
www.dinbali.com
 کشور عقب مانده جهان سومی به این خبر توجه نکرد

 این نوآوری درک بالا می خواهد

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: سارقان مسائل علمی امان نمی دهند . این طرح هم از روی کارمن کپی شده است www.dinbali.com  کپی شده  نمونه اصلی

trisection angle

سارقان مسائل علمی امان نمی دهند .
این طرح هم از روی کارمن کپی شده است
www.dinbali.com
 کپی شده

 نمونه اصلی

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: به این مطلب ساده ولی بسیار اساسی کمی فکر کنید. وتر کمان 1 درجه با وتر کمان 359 درجه برابر و مساوی است. وتر کمان 180 درجه دو برابر کمان 60...

trisection angle

به این مطلب ساده ولی بسیار اساسی کمی فکر کنید.
وتر کمان 1 درجه با وتر کمان 359 درجه برابر و مساوی است.
وتر کمان 180 درجه دو برابر کمان 60 درجه است.
وترکمان 2 درجه دو برابر وتر کمان 1 درجه نیست
غیر از وتر کمان 180 درجه تمام وترهای دیگر موجود در دایره هرکدام یکی از دو ضلع قائمه مثلث های قائم الزاویه محیط در دایره هستند.
این وترها به ضرورت باید کشف و محاسبه شوند..هر وتر مختص به دو کمان دایره است.
شناخت کمان دایره شناخت مسیر زندگی انسان است.
از ابلهان و حمقاء توقع درک و فهم مطلب ندارم.
عالمان جهان چرا ساکت و بی تفاوت اند؟
احتمال می دهم علمای بی قید و باری بهر جهت ابلهان مزین شده هستند.
www.dinbali.com
 این ترسیم درک اش دانش بسیار می طلبد

۱۳۹۳ بهمن ۹, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: همیشه با افتدار نوشته ام چون عالم هستم.عالم صادفانه می نویسد. طول تمام وترهای اصلی دایره را به همراه طول کمان هایشانبا دقت کامل استخراج کر...

trisection angle

همیشه با افتدار نوشته ام چون عالم هستم.عالم صادفانه می نویسد.
طول تمام وترهای اصلی دایره را به همراه طول کمان هایشانبا دقت کامل استخراج کرده ام.
شما فعلا" با اراجیف نرد عشق ببازید.وبا خطکش پوسیده ارشمیدس و تبرزین بی هویت عشقبازی کنید.
www.dinbali.com
 کاری فراتر از درک وفهم عالمان واقعی جهان

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: هرگز خلاف ننوشته ام.همیشه صادفانه نوشته ام. جدول توابع خطوط مثلثاتی را با دفت یک ضربدر ده بقوه منهای سی استخراج کرده ام. این جدول را اکنو...

trisection angle

هرگز خلاف ننوشته ام.همیشه صادفانه نوشته ام.
جدول توابع خطوط مثلثاتی را با دفت یک ضربدر ده بقوه منهای سی استخراج کرده ام.
این جدول را اکنون در اختیار شما قرار نمی دهم.
زمانی این جدول را عمومی می کنم.که تلفات انسانی شما را کلافه کرده باشد.
زمانی آن را اشاعه می دهم که خسارات اقتصادی شما از حد گذشته باشد.
شما فعلا" لیافت ان را ندارید.تا سرتان به سنگ نخورد دست از حماقت بر نمی دارید
گل سرسبد عالمان جهان
www.dinbali.com
 این کتاب عالم پرور است.

۱۳۹۳ بهمن ۳, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: آتش بپا می کنم. قثای دیگر حیرت برانگیز ،مبهوت کننده ،غیر قابل تصور. این « قثا » دارای ز.ایای 110-110-90-50 درجه است. مساحت آن دقیقا&quo...

trisection angle

آتش بپا می کنم.
قثای دیگر
حیرت برانگیز ،مبهوت کننده ،غیر قابل تصور.
این « قثا » دارای ز.ایای 110-110-90-50 درجه است.
مساحت آن دقیقا"با مساحت دایره به شعاع 1 واحد هندسی برابر نقطه به نقطه است.
محور بزرگ که متقارن کننده سطح قثا است .با طول کمان 180 درجه دایره برابر و مساوی نقطه به نقطه است.
طول هر ضلع آن رادیکال دو واحد هندسی و 2.3754444044 واحد هندسی است.
این قثای معجزه گر را منجی نامیده ام.
جدول توابع مثلثاتی را اصلاح کنید.
Sin25=0.4209739238
من درکشور عقب افتاده جهان سوم از تمام امکانات اولیه محروم هست
www.dinbali.com
 این نوآوری آتش بپا می کند.

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ادامه : آتش بپا می کنم. طول محور تقارن این « قثا » با طول کمان 90 درجه ( ربع دایره ) به شعاع 1 واحد هندسی مساوی و برابر نقطه به نقطه است. ...

trisection angle

ادامه : آتش بپا می کنم.
طول محور تقارن این « قثا » با طول کمان 90 درجه ( ربع دایره ) به شعاع 1 واحد هندسی مساوی و برابر نقطه به نقطه است.
البته عاقلان می فهمند که مساحت این قثا می تواند با مساحت دایره ای به شعاع 0.5 واحد هندسی برابر نقطه به نقطه باشد.
مضافا" محور تقارن قثا با طول کمان 180 درجه دایره به شعاع 0.5 واحد هندسی برابر و مساوی است.این قثا کمان دایره را مستقیم الخط نموده ، ضریب ثابت دایره که مخصوص خط منحنی است را از گردونه خارج کرده است.
این قثا را با مشخصات ذکر شده  « افسر » نامیده ام.
در جهان سوم عقب مانده فاقد هرگونه امکانات بطور کلی هستم.
www.dinbali.com
 محقق استثنائی جهان

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: ادامه : آتش بپا می کنم. «قثا » ضریب ثابت دایره ، بنام پی را از گردونه خارج نمود. قثا متنوع است. دو قثا از میان پر شمار قثا بار محاسبه محی...

trisection angle

ادامه : آتش بپا می کنم.
«قثا » ضریب ثابت دایره ، بنام پی را از گردونه خارج نمود.
قثا متنوع است. دو قثا از میان پر شمار قثا بار محاسبه محیط و مساحت دایره را سهل و ساده نمودند.
کسانی که فاقد شعور مناسب اند مخل کار نشوند.آنان سرگرم اراجیف و خزعبلات خود باشند.
هرگاه  «قثائی »بسازیم که زوایای آن :120- 90-75- 75 درجه باشند. مساحت آن با مساحت نیمه ای از دایره به شعاع 1 واحد هندسی برابر و مساوی نقطه به نقطه است.
تا اینجا کافی است.
ما در کشور عقب افتاده جهان سومی فاقد هر گونه امکانات برای تحقیق هستیم.
www.dinbali.com
کاری بس عظیم

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: آتش بپا می کنم. در هندسه مدرن چهار ضلعی با ارزش و معتبری وجود دارد که تا کنون هیچ دانشمندی در طول تاریخ علم آن را بخوبی نشناخته است.این چه...

trisection angle

آتش بپا می کنم.
در هندسه مدرن چهار ضلعی با ارزش و معتبری وجود دارد که تا کنون هیچ دانشمندی در طول تاریخ علم آن را بخوبی نشناخته است.این چهار ضلعی « قثا » نام دارد.
قثا چهار ضلعی است.این شکل مظهر دوگانگی است.
چهار ضلع آن دوبدو با یکدیگر مساوی و برابراند.
دو محور مختلف الطول عمود برهم دارد.محور بزرگ آن « قثا » را به دو نیمه متقارن تقسیم می کند.در حالیکه محور کوچک آن«قثا » را به دو نیمه نا متقارن بخش می نماید
« قثا » دارای سه نوع زاویه مختلف است.از حیث شکل و اندازه
فقط دو زاویه از چهار زاویه آن برابر و مساوی اند.
پس تقارن خطی دارد.
تا اینجا کافی است.هرکس مایل است عالم شود .به دنباله مطلب توجه کند.
متاسفانه در کشور جهان سومی عقب افتاده امکانات رسم دقیق برای من وجود ندارد.
www.dinbali.com
ابداع جدید

۱۳۹۳ بهمن ۲, پنجشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: کاملا"جدید صورت کلیشه ای ضریب ثابت عدد پی را از محاسبات حذف کنیم. زمانی که ما تغییر عدد پی را اعلام کردیم.سوختن محل نا گفتنی بسیاری ...

trisection angle

کاملا"جدید
صورت کلیشه ای ضریب ثابت عدد پی را از محاسبات حذف کنیم.
زمانی که ما تغییر عدد پی را اعلام کردیم.سوختن محل نا گفتنی بسیاری شروع شد.افرادی با سکوت کتمان شوزش کردند.
ولی نفراتی تاب مفاومت نیاوردند، تمسخر آغاز نمودند.یکی از آن میان نوشت :چقدر خوب می شد عدد پی را از میان بر می داشت.
حال آن زمان فرا رسیده است.
ما با طرح دو « قثا »یکی « منجی  ودیگری افسر » حضور ضریب ثابت عدد پی را در محاسبات دایره کان لم یکن نمودیم.
وظیفه ضریب ثابت عدد پی به عهده خط راستی شپرده شد.این خط راست محاسبات محیط و سطح دایره را با دقت یک ضربدر ده بقوه منهای سی ، سروسامان می دهد.
نکته بسیار مهم و اساسی آن که هندسه مسائل مربوط به خودش را با ستاره و پرگار سرپرستی و مدیریت می کند .اجازه نمی دهد ،جبر ابتر و حساب سراپا تقریب در اموراش مداخله و فضولی نمایند.
مساحت قثای منجی دقیقا"بدون تقریب با مساحت دایره برابر و مساوی است.
مساحت قثای افسر هم با دقت فوق العاده با مساحت نیمی از دایره مساوی و برابر است.
عاقلان در می یابند که نیمی از قثای متقارن افسر ، مساحتی برابر و مساوی با ربع دایره دارد.
هرکس به این مطالب اعتراضی دارد به کتاب علمی تحقیقی من « هندسه مدرن- خط هفتم-اوج نوآوری » مراجعه نماید.
متاسفانه من در کشور عقب افتاده جهان سومی امکانات لازم برای ارائه فنی مطلب ندارم.
www.dinbali.com
 نوآوری


trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: گوش های خود را تیز کنید. شیوه جدید محاسبه مساحت دایره. دایره ای به مرکز F و شعاع 1 واحد هندسی که متر است با پرگار می نگاریم .دو قطرKL .AS...

trisection angle

گوش خود را تیز کنید
من با این روش خود را از ضریب ثابت پی بی نیاز کردم .
من برای تحاسبه مساحت دایره احتیاجی به عدد پی ندارم .چون هندسی عمل می کنم
www.dinbali.com
 این قثا افسر نامیده می شود

trisection angle

گوش های خود را تیز کنید.
شیوه جدید محاسبه مساحت دایره.
دایره ای به مرکز F و شعاع 1 واحد هندسی که متر است با پرگار می نگاریم .دو قطرKL .AS عمود برهم آن را با ستاره می کشیم .کمان شصت درجه AD را با پرگار جدا می کنیم.
وتر کمان یکصدو بیست درجه SD را با خطکش بدون نشان رسم می نمائیم.در نقطه I شعاع FL بریده می شود.مثلث قائم  الزاویه SFI تشکیل می گردد.
قطر AS را به اندازه وتر SI امتداد می دهیم..پاره خط AR پدید می اید.از نقاط A.R به نقاط K.L وصل می کنیم.
« قثای منجی »حادث می گردد.مساحت قثای منجی با مساحت دایره ترسیمی با دقت :یک ضربدر ده بقوه منهای سی برابر و مساوی است.
محاسبه :مساحت قثا برابر است با  AR*KL/2
در مثلث قائم الراویه SFI طول وتر برحسب ضلع مشخص FS که یک واحد هندسی است برابر است با 1.154700538 واحد
بنابراین طول محور AR برابر ااست با 3.154700538 =2+   1.154700538واحد هندسی
در نتیجه 3.154700538*2/2 =3.154700538 مربع واحد هندسی
چنانچه « قثای منجی » را از گدار مستطیلی شدن بگذرانیم و به مرحله مربع شدن ببریم .دقت یک ضربدر ده بقوه منهای سی آشکار می گردد.
با این شیوه ما خود را از بکاربردن ضریب ثابت پی مستغنی کرده ایم.
متاسفانه از دولتی سر حکومت جهان سومی امکانات رسم شکل قدم به قدم برای من وجود ندارد .
www.dinbali.com

۱۳۹۳ دی ۲۸, یکشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle:  الگو برای سرقت  الگو برای مشابه سازی   الگو برای چپاول  نمونه سرقتی

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: مژده .کارهای من قابلیت سرقت پیدا کردند .

trisection angle

مژده .کارهای من قابلیت سرقت پیدا کردند .trisection angle

 الگو برای سرقت

 الگو برای مشابه سازی


 الگو برای چپاول

 نمونه سرقتی

trisection angle

مخالفت ها با من برای فرصت مناسب سرقت بود.
سرانجام مشورت ها و برنامه ریزی ها برای سرقت انجام شد و به نتیجه رسیدtrisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: اگر روش های ابتکاری و خلاقیت های من بی ارزش اند؟ و نباید در صدر صفحه تصویر های شما قرار گیرند. چرا سرقت می شوند و مشابه سا زی روی آن ها ص...

trisection angle

اگر روش های ابتکاری و خلاقیت های من بی ارزش اند؟
و نباید در صدر صفحه تصویر های شما قرار گیرند.
چرا سرقت می شوند و مشابه سا زی روی آن ها صورت می گیرد؟
به جهانیان پاسخ دهید.
 اسناد کارهای علمی تحقیقی من

 مشابه سازی

 مدارک تحقیقی و علمی من

 نمونه سرقتی

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: بشارت . مزده پشتکار سازنده است.جسارت موجب موفقیت می شود. سرانجام روش های تثلیث زاویه من قابل سرقت شدند .سرقت روش های مبتنی بر ابتکار نوآو...

trisection angle

بشارت . مزده
پشتکار سازنده است.جسارت موجب موفقیت می شود.
سرانجام روش های تثلیث زاویه من قابل سرقت شدند .سرقت روش های مبتنی بر ابتکار نوآوری و خلاقیت اظهر من الشمس است.
هر قاضی بی وجدانی آخرالامر مجبور می شود بپذیرد که حق با من است..این دو را با یکدیگر مقایسه کنید.
 جلد کتاب علمی تحقیقی

 نوع سرقتی 1

 نوع سرقتی 2

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: مژده .بشارت چقدر بر روش های تثلیث زاویه من با ستاره و پرگار ایراد بیجا گرفتند.چقدر معادله درجه سوم قلابی را به رخ من کشیدند. چقدر وبت ویت...

trisection angle

مژده .بشارت
چقدر بر روش های تثلیث زاویه من با ستاره و پرگار ایراد بیجا گرفتند.چقدر معادله درجه سوم قلابی را به رخ من کشیدند.
چقدر وبت ویت گالوا گالوا کردند.پس از همه ناکامی هایشان دست به سرقت زدند.
می گویند این روش منصوب به "
TOMMASO CEVA
1648-1737
است.
این ادعا با گالوا گالوا گفتن تناقض دارد.این سرقتی از شیوه های من است.قضاوت کنید اپر وجدان دارید. اگر ناموس دارید
 نمونه ابتکاری من

 نمونه سرقتی

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: مژده مژده نوآوری های من . خلاقیت های من . ابتکارات من در زمینه تثلیث زاویه با پر شمار ترسیمات هندسی و انتشار دو کتاب تحقیقی علمی سر انجلم...

trisection angle

مژده
مژده
نوآوری های من . خلاقیت های من . ابتکارات من در زمینه تثلیث زاویه با پر شمار ترسیمات هندسی و انتشار دو کتاب تحقیقی علمی سر انجلم شایستگی سرقت پیدا کردند.
محل سارق مشخص شد "
institut  de  robotica
i informatica industrial
trisector diretory reference

 نمونه اصلی


 نمونه اصلی


 نمونه سرقتی

۱۳۹۳ دی ۲۷, شنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: آیا می توانید سارق را بشناسید و معرفی نمائید؟ یکی از این دو قطعا"دزدی و سرقتی است. آن که دزدی است کدام است؟

trisection angle

آیا می توانید سارق را بشناسید و معرفی نمائید؟
یکی از این دو قطعا"دزدی و سرقتی است.
آن که دزدی است کدام است؟

۱۳۹۳ دی ۲۲, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: فیسبوک دیدن لاپای بانوان را ترویج می کند

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: فیسبوک دیدن لاپای بانوان را ترویج می کند

trisection angle

فیسبوک دیدن لاپای بانوان را ترویج می کند

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: با علم آشتی کنید.جهالت مایه سر افنکنده گی است.

trisection angle

با علم آشتی کنید.جهالت مایه سر افنکنده گی است.

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: تا امروز جهالت و حماقت با شما نرد عشق باخته است. برای تلافی شماهم با او نرد حماقت و بلاهت ببازید.

trisection angle

تا امروز جهالت و حماقت با شما نرد عشق باخته است.
برای تلافی شماهم با او نرد حماقت و بلاهت ببازید.