Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ اسفند ۸, جمعه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: هر کشوری که به هندسه مدرن کم لطفی کند.قطار های مترویش بهم می خورند. موزه ملی ریاضیات اش از بی دانشی مردم اش رنج می برد www.dinbali.com ...

trisection angle

هر کشوری که به هندسه مدرن کم لطفی کند.قطار های مترویش بهم می خورند.
موزه ملی ریاضیات اش از بی دانشی مردم اش رنج می برد
www.dinbali.com
 خاک بر فرق فرهنگستانی که قدر این علم را نفهمید

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: هرشخصی که ظرافت ستاره و پرگاررا در این اثر خارق العاده در نیابد و به خطکش دو نشان ارشمیدس و تبرزین بهاء دهد .باید موزه ملی ریاضیاتش فریاد س...

trisection angle

هرشخصی که ظرافت ستاره و پرگاررا در این اثر خارق العاده در نیابد و به خطکش دو نشان ارشمیدس و تبرزین بهاء دهد .باید موزه ملی ریاضیاتش فریاد سر دهد و از بی دانشی مردم اش گله مند باشد.
ww.dinbali.com
 ظرافت بیداد میکند

۱۳۹۳ بهمن ۲۳, پنجشنبه

trisection angle

سر انجام صبر و پشتکار کار خودش را کرد.
اندیشکده ی فلسفه و علوم بنیادین پس از چند جلسه ماهیت بلاهت و حماقت خود را آشکار نمود
trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: در کشور عقب مانده جهان سوم انجمن ریاضی در پاسخ به مقاله علمی تحقیقی 7 صفحه ترجمه مقاله زنازاده « اندرود دادلی » را ارسال می کند. ...

trisection angle

در کشور عقب مانده جهان سوم
انجمن ریاضی در پاسخ به مقاله علمی تحقیقی 7 صفحه ترجمه مقاله زنازاده « اندرود دادلی » را ارسال می کند.
 صد درصد علمی . صد در صد تحقیقی

trisection angle


trisection angle


trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: در کشور عقب مانده جهان سوم .عقب مانده گی چون حلقه های زنجیر همه بهم تنیده و پیوسته اند. در فرهنگستان علوم اش دو جلد کتاب و چند مقاله تحقیق...

trisection angle: trisection angle

trisection angle

در کشور عقب مانده جهان سوم .عقب مانده گی چون حلقه های زنجیر همه بهم تنیده و پیوسته اند.
در فرهنگستان علوم اش دو جلد کتاب و چند مقاله تحقیقی در مدت یک ربع ساعت توسط « احمد حقانی » بررسی و تصمیم گیری می شود.
در دیوان عدالت اش .پاسخ مربوط به عمر را به حساب تو می گذارند . دادخواست ات را رد می کنند.
در وزارت علوم اش برای یک بی سواد گواهی نظریه پردئازی صادر می شود .تحقیقات تائید شده را نفی می کنند.
در قوه قضائیه . شورای حل اختلاف برای حمابت از دو روسپی .احکام قطعی تجدید نظر را قبول ندارد.
در اندیشکده ی فلسفه و علوم بنیادین اش بدون مطالعه روی دو کتاب تحقیقی وبی توجه به چهار ساعت توضیحات .محقق را محکوم به پراکنده گوئی می کند.
خلاصه عقب مانده گی سلسله وار است.هرکجایش که دست بگذاری آثار مشهود و علنی اشت.
۱۳۹۳ بهمن ۲۰, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: وکیپدیا گورستان علوم مرده و روش های منحط است.آثار علمی تحقیقی من قلم رد بر خطکش دو نشان ارشمیدس و تبرزین کشیده اند  سه زاویه همزمان ...

trisection angle

وکیپدیا گورستان علوم مرده و روش های منحط است.آثار علمی تحقیقی من قلم رد بر خطکش دو نشان ارشمیدس و تبرزین کشیده اند
 سه زاویه همزمان

 سه زاویه همزمان

 سه زاویه همزمان

trisection angle

وکیپدیا بایگانی علوم قدیمی و بی اعتبار است.خطکش ارشمیدس و تبرزین با صورت مسئله فاصله بسیار دارند.آن روش ها برای اغفال کردن ابداع شده اند.کارهای عظیم علمی تحقیقی من ابطال آن ها را ثابت کرده اند
 سه زاویه همزمان

 سه زاویه همزمان

 سه زاویه همزمان

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: وکیپدیا گورستان علوم مرده است  درک و شعور می خواهد

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: وکیپدیا گورستان علوم مرده است  درک و شعور می خواهد

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: وکیپدیا آرشیو مطالب باطل شده و منسوخ شده است.به خطکش دو نشان ارشمیدس و تبرزین که متعلق به هزاره های قبل است و توسط کارهای علمی من باطل شده ...

trisection angle

وکیپدیا آرشیو مطالب باطل شده و منسوخ شده است.به خطکش دو نشان ارشمیدس و تبرزین که متعلق به هزاره های قبل است و توسط کارهای علمی من باطل شده است همچنان متعهداست
 این اثر باطل کرده است

trisection angle

وکیپدیا گورستان علوم مرده است
 درک و شعور می خواهد

trsection angle

وکیپدیا بایگانی علوم قدیمی و بی اعتبار علمی است
 به شماره ثبت توجه نکنید

trisection angle

وکیپدیا آرشیو مطالب باطل شده و منسوخ شده است.
 زیبائی کامل است

۱۳۹۳ بهمن ۱۹, یکشنبه

trisection angle: trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle: trisection angle : هزاز گاهیمن ترسیمات اشکال تثلیث زاویه شما را چک می کنم. متاسفانه جهتی در سمت عالم شدن مشهود نیست همچن...

trisection angle

هر از گاهی من ترسیمات اشکال تثلیث زاویه شما را چک می کنم.
متاسفانه تفییری در روش عقب مانده شما پدید نیامده است.
همچنان به روش های ابلهان گذشته خطکش دو نشان و تبرزین توجه دارید.
چرا با علم و عالم دشمنی می کنید؟
چرا رحمی به فرزندان خود نمی کنید؟
آیا از این که فرزندانتان ابله و احمق باقی بمانند لذت می برید؟
www.dinbali.com


trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: هزاز گاهیمن ترسیمات اشکال تثلیث زاویه شما را چک می کنم. متاسفانه جهتی در سمت عالم شدن مشهود نیست همچنان ابله و احمق ماندن به قوت خود باقی...

trisection angle

هزاز گاهیمن ترسیمات اشکال تثلیث زاویه شما را چک می کنم.
متاسفانه جهتی در سمت عالم شدن مشهود نیست
همچنان ابله و احمق ماندن به قوت خود باقی است
www.dinbali.com