Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۵ خرداد ۱۶, یکشنبه

حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان

چقدر بی استعداد و عقب مانده اید.
من هندسه مدرن را بنیان نهاده ام
شماهنوز قضیه فبثاغورث را نشخوار می کنید..
مغز که کار نکند جوراش را باید شکم بکشد..
شما چون این فیل مغزتان کوچک است .شکم تان این گونه کا رمی کند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
you tbe
هنر مغز کوچک ها