Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ مهر ۲۴, جمعه

trisection angle: دانشمندان محترم ژاپون

trisection angle: دانشمندان محترم ژاپون: دانشمندان محترم ژاپون شما به زیرکی و باهوشی معروف هستید . چطور شده است که شما برای کسر متعارفی C/ d که صورت و مخرج آن هردومجهول و ناشناخته...

دانشمندان محترم ژاپون

دانشمندان محترم ژاپون شما به زیرکی و باهوشی معروف هستید .
چطور شده است که شما برای کسر متعارفی C/ d که صورت و مخرج آن هردومجهول و ناشناخته اند عدد 3.14 رابا هزاران رقم اعشاری محاسبه کرده اید؟
در این مقام تناقض آشکاری پدید آورده اید که برای رفع تناقض بایداقدام نمائید.

trisection angle: دعوت بسیار محترمانه برای مناظره

trisection angle: دعوت بسیار محترمانه برای مناظره: دانشمندان محترم ، بلندآوازه و باارزش جهان دانش برای منا ظره در موضوع محاسبه کسر متعارفی C/d بزرگواری فرمائید اعلام آماده گی نمائید شاگرد ...

دعوت بسیار محترمانه برای مناظره

دانشمندان محترم ، بلندآوازه و باارزش جهان دانش
برای منا ظره در موضوع محاسبه کسر متعارفی C/d بزرگواری فرمائید اعلام آماده گی نمائید
شاگرد غیابی شما : حسن دینبلی

۱۳۹۴ مرداد ۱۹, دوشنبه

trisection angle: dinbali hassan

dinbali hassantrisection angle: dinbali hassan

dinbali hassan
trisection angle: dinbali hassan

dinbali hassan
trisection angle: hassan dinbali

hassan dinbali۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه

trisection angle: hassan dinbali

hassan dinbali
trisection angle: hassan dinbali

hassan dinbali
trisection angle: hassan dinbali

hassan dinbali
trisection angle: hassan dinbali

hassan dinbali
trisection angle: hassan dinbali

hassan dinbali
trisection angle: hassan dinbali

hassan dinbali
hassan dinbali
geometry: dinbali hassan

hassan dinbali
trisection angle: : hassan dinbali

trisection angle: : hassan dinbali: trisection angle: hassan dinbali

: hassan dinbali

hassan dinbali
۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: من حسن دینبلی موضوع تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را با شیوه های متفاوت بسیاری سرو سامان دادم  سرو سامان دهنده تثلیث زاویه با ستاره و پرگ...

trisection angle

من حسن دینبلی موضوع تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را با شیوه های متفاوت بسیاری سرو سامان دادم
 سرو سامان دهنده تثلیث زاویه با ستاره و پرگار

 زیباترین استدلال در هندسه مدرن

trisection angle

صورت مسئله تثلیث زاویه ستاره و پرگار را شرط عمل کرده است.
ابزار برای تثلیث زاویه کاملا" بی ارزش است.
من حسن دینبلی برای تثلیث زاویه از ستاره و پرگار استفاده کرده ام
با 5خط راست سه زاویه را همزمان تثلیث می کنم .
آیا ترجیح دو ابزار بر ستاره و پرگار وجدانی و شرافتی است؟
www.dinbali.com
 سه زاویه همزمان با ستاره و پرگار


 دو ابزار عقب مانده برای تثلیث زاویه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: از این دو شیوه تثلیث زاویه وجدان و شرافت شما کدام را انتخاب می کند؟  سه زاویه با 5 خط راست همزمان تثلیث می شوند  با دردسر وبا وسیله...

trisection angle

از این دو شیوه تثلیث زاویه وجدان و شرافت شما کدام را انتخاب می کند؟
 سه زاویه با 5 خط راست همزمان تثلیث می شوند

 با دردسر وبا وسیله یک زاویه تثلیث می شود.
وجدان های خفته بیدار شوید