Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: من حسن دینبلی موضوع تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را با شیوه های متفاوت بسیاری سرو سامان دادم  سرو سامان دهنده تثلیث زاویه با ستاره و پرگ...

trisection angle

من حسن دینبلی موضوع تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را با شیوه های متفاوت بسیاری سرو سامان دادم
 سرو سامان دهنده تثلیث زاویه با ستاره و پرگار

 زیباترین استدلال در هندسه مدرن

trisection angle

صورت مسئله تثلیث زاویه ستاره و پرگار را شرط عمل کرده است.
ابزار برای تثلیث زاویه کاملا" بی ارزش است.
من حسن دینبلی برای تثلیث زاویه از ستاره و پرگار استفاده کرده ام
با 5خط راست سه زاویه را همزمان تثلیث می کنم .
آیا ترجیح دو ابزار بر ستاره و پرگار وجدانی و شرافتی است؟
www.dinbali.com
 سه زاویه همزمان با ستاره و پرگار


 دو ابزار عقب مانده برای تثلیث زاویه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: از این دو شیوه تثلیث زاویه وجدان و شرافت شما کدام را انتخاب می کند؟  سه زاویه با 5 خط راست همزمان تثلیث می شوند  با دردسر وبا وسیله...

trisection angle

از این دو شیوه تثلیث زاویه وجدان و شرافت شما کدام را انتخاب می کند؟
 سه زاویه با 5 خط راست همزمان تثلیث می شوند

 با دردسر وبا وسیله یک زاویه تثلیث می شود.
وجدان های خفته بیدار شوید

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: بسیار احمقانه است فوق العاده ابلهانه است این روش ترسیم تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را اشاعه ندهیم بجای آن خطکش  دو نشان ارزشمیدس را به ک...

trisection angle

بسیار احمقانه است
فوق العاده ابلهانه است
این روش ترسیم تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را اشاعه ندهیم بجای آن خطکش  دو نشان ارزشمیدس را به کرات معرفی کنیم.
وجدان های بیدار شرافت های هوشیار شما از این دو کدام را علمی می دانید؟
 تثلیث سه زاویه همزمان با 5 خط راست

 تثلیث یک زاویه با خطکش دو نشان

۱۳۹۳ اسفند ۱۸, دوشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle:  ریاضیات را جدی نگرفته اند  ریاضیات را سرسری گرفته اند

trisection angle

 ریاضیات را جدی نگرفته اند

 ریاضیات را سرسری گرفته اند

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle:  درک این ترسیم ستاره پرگاری شعور می خواهد

trisection angle

 تصادفی دیگر در کارولینای شمالی ریاضیات را جدی بگیرید

trisection angle

 درک این ترسیم ستاره پرگاری شعور می خواهد