Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ مهر ۲۴, جمعه

trisection angle: دانشمندان محترم ژاپون

trisection angle: دانشمندان محترم ژاپون: دانشمندان محترم ژاپون شما به زیرکی و باهوشی معروف هستید . چطور شده است که شما برای کسر متعارفی C/ d که صورت و مخرج آن هردومجهول و ناشناخته...

دانشمندان محترم ژاپون

دانشمندان محترم ژاپون شما به زیرکی و باهوشی معروف هستید .
چطور شده است که شما برای کسر متعارفی C/ d که صورت و مخرج آن هردومجهول و ناشناخته اند عدد 3.14 رابا هزاران رقم اعشاری محاسبه کرده اید؟
در این مقام تناقض آشکاری پدید آورده اید که برای رفع تناقض بایداقدام نمائید.

trisection angle: دعوت بسیار محترمانه برای مناظره

trisection angle: دعوت بسیار محترمانه برای مناظره: دانشمندان محترم ، بلندآوازه و باارزش جهان دانش برای منا ظره در موضوع محاسبه کسر متعارفی C/d بزرگواری فرمائید اعلام آماده گی نمائید شاگرد ...

دعوت بسیار محترمانه برای مناظره

دانشمندان محترم ، بلندآوازه و باارزش جهان دانش
برای منا ظره در موضوع محاسبه کسر متعارفی C/d بزرگواری فرمائید اعلام آماده گی نمائید
شاگرد غیابی شما : حسن دینبلی