Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

trisection angle

هم اشتراکی یا ژنتیک در هندسه مدرن
 ابلهان واحمقان گمان می کنند ما از روی غرور خود را عالم یکتای جهان می دانیم.روی سخن من فقط با دانشمندان است.
چهار ضلعی محاطی GKTR مبین دانش ژنتیک ویا هم اشتراکی در هندسه مدرن است.خط GT قطر دایره است.همین خط وتر مثلث قائم الزاویه GKT است.همین خط وتر مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین GRT است همین خط قطر چهار ضلعی آمال GKTR ست.
با خط GT محیط و مساحت دایره محاسبه می گردد.با همین خط مساحت و محیط مثلث قائم الزاویهGKT ارزیابی می شود.با همین خط محیط و مساحت مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین GRT تقویم می گردد.
این شکل را شما ساده می بینید . درحالی که یک مجموعه است.سه قطعه در شکل وجود دارد که دارای محیط و سطح اند.
سطح و محیط آن ها زا چگونه باید حساب کرد؟هیچ راهی ندارد جزء آن که از مشترکات استفاده کنیم.
در این تزسیم ریزه کاری های مهم و درخور تئامل دیگری هم مستتر اند که فعلا" جای بیان آن ها نیست
کاشف نام آور جهان
 ساده ولی پر محتوی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر