Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۵ اسفند ۲۵, چهارشنبه

مجامع علمی جهان در خدمت حاکمان هستند و در ابله پروری به انها کمک می کنند.

 دادلی در مقاله خود تأئید کرده است که :پیر مرد محترم خوش سیمائی در سال 1973 با تثلیث زاویه 120 درجه نظریه گالوا را باطل کرده است .
با این وجود هنوز مجامع علمی نظریه باطل شده را اموزش می دهند.
حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهانمجامع علمی بیچاره و درمانده به بن بست رسیده چیزی برای آموزش ندارند.

لذا مجبورند نظریه باطل شده را آموزش دهند.
در سال 1973 نظریه گالوا بطور کلی باطل شد.
حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهانمن بعنوان یک هندسه دان برجسته جهان از حق و حقوق علمی یک دانشمند پیشکسوت دفاع می کنم .

بموجب سند چاپ و تأئیدشده در نشر ریاضی از انتشارات جهاد دانشکاهی
پیر مرد محترم خوش سیمائی در سال 1973 در کتاب علمی :
تثلیث زا ویه 120 درجه
نظریه اواریست گالوا را باطل کرده است
با این وجود هنوز این نظریه باطل شده در دانشکاه های سراسر جهان ندریس می شود.
این مطلب را این شخص در مقاله خود .ذکر کرده است .
حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان