Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

ه‍.ش. ۱۳۹۳ آبان ۲۸, چهارشنبه

trisection angle

بیائید مردم را به سمت و سوی زیبائی و دانش هدایت کنیم.
 9ضلعی منتظم محاطی

 تثلیث زاویه

 اثبات روش تثلیث زاویه

 تثلیث سه زاویه همزمان

۱ نظر: