Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۳, جمعه

trisection angle

در مرکز تحقیقاتی که دعوت داشتم نتوانستم به حاضرین
که تمامی دکترریاضی بودند بفهانم
در این ترسیم محیط دایره به خط مستقیم تبدیل شده
و 6 رادیان به وضوح مشخص است
قسمت اضافه محیط دایره از سه برابر قطر دایره
مشخص و معین است
 قسمت اضافه را ببینید

۱ نظر: