Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ آبان ۲۹, پنجشنبه

trisection angle

ادامه
معادله X*X=YZ را از طریق قوت نقطه سرانجام دادیم.
برای معادله
X*X*X=2*Y*Y*Y بیش از هفتادو دو روش هندسی با دقت خیره کننده پدید آوردیم.
جهان علم و دانش امروز گیج و منگ کارهای ما است.زمان می خواهد تا گیجی و منگی با تئانی از بین برود .
صاحبان عقل و درایت کامل نه هر ابله و احمقی پی به کارهای ما ببرد.
کاشف نام آور جهان
www.dinbali.com


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر