Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

pi number 3.14159 is incorrect

انقلاب عظیمی کرده ام که تمام حرکت را از شما گرفته است.جسارت مخالفت ندارید
با قدرت بر عدد بی منطق و بی استدلا ل تان 3.14159 خط بطلان گشیده ام.
بر روز پی قلم باطل کشیده ام.
دست اندر کاران این عدد مجعول بی متطق را خط بطلان بر وجودشان کشیده ام.
تنها کاری که می توانید انجام دهد .آثار این اقدامات عالمانه جسودانه را پنهان نگهدارید
این کار تا کی می تواند ادامه داشته باشد ؟
سر انجام خسته و درمانده می شوید.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi number 3.14159 is incorrect

انقلاب عظیم علمی  صورت گرفته است .
نواقص را بر ملا کرده است .
تصویر ها امروز بدست نمی آیند . گم و گور می شوند
فردا برای بدست آوردنش سرو دست می شکنند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi number 3.14159 is incorrect

انقلاب عظیم علمی کرده ام .جلوی این انقلاب را نمی توان گرفت.
این انقلاب تمام اراجیف و خزعبلات  برجا مانده از عهد عتیق را از جا کنده است
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi number 3.14159 is incorrect

کلیه محاسباتی که مبنای علمی ندارند بی ارزش و باطل اند
از آن جمله عدد مجعول 3.14159 است
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi number 3.14159 is incorrect

Revolution to math
pi=3.154700538379
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi number 3.14159 is incorrect

ریاضی دانان از علم هندسه هیچ چیز نمی دانند
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

pi number 3.14159 is incorect

گوگل بی عرضه گی کرده تصاویر مرا گم و گور کرده است .
آیا شایسته است گوگل عهده دار اطلاع رسانی باشد؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi number 3.14159 is incorect

عدد 3.14159 هیچ ارتباطی با هندسه ندارد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi number 3.14159 is incorect

حیوانات را شعور غریزی هدایت می کند ریاضی دانان را که عدد رسم می کنند.چه چیز هدایت می کند؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi number 3.14159 is incorecte

آیا عالمان ریاضی شعور غریزی دارند؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi number 3.14159 is incorecte

بلاگر مرتب پیغام می گذارد تصویر پیدا نشد .
تصاویر کجا گم و گور شده اند که بلاگر نمی تواند آن ها را پیدا کند؟
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi=3.14159 is incorente

ریاضی دانانی که عدد را رسم می کنند .شعور غریزی هم ندارند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi= 3.14159 is incorecte

این کتابهای علمی تحقیقی تخصصی ما ریاضیدانان تصور گرا را کلافه کرده اند
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi=3.14159 is incorecte

تمام کسانی که در موضوع ریاضی کتاب نوشته اند . قدم به حوزه هندسه نهاده اند.
لذا .این نویسنده گان باید هندسه را بخوبی بدانند..
متاسفانه نویسنده گان کتب ریاضی بجز نامی از هندسه بگوش شان نخورده است
معالا" بوئی از هندسه به مشام شان نرسیده است ..
در نتیجه کتب شان شامل مشتی اراجیف و خزعبل شده است .که هیبچ کس از آن کتب نمی تواند استفاده کند..
به آمار های نفرت از ریاضیات مراجعه کنید .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

pi = 3.14159 is incorecte

کلیه محاسباتی که مبنای علمی ندارند.بطور کلی بی ارزش و باطل اند
از آن جمله عدد 3.14159 است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379