Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۸, سه‌شنبه

trisection angle

ناکامی در ترسیم هفت ضلعی منتظم محاطی موجب تغییر مسیر شد.دست از تقسیمات منظم دایره برداشتند روی به کمان آوردند.
کمان شصت درجه هدیه دایره همیشه در دست است.رسم غلط پنج ضلعی منتظم محاطی بظاهر کمان هفتاد ودو درجه را تامین کرده است.
تفاضل دو کمان با ستاره و پرگار ،کمان دوازده درجه را در اختیار می گذارد.
دو نیمساز بر کمان دوازده درجه نتیجه اش کمان سه درجه می شود.
کمان سه درجه را اگر سه قسمت مساوی تقسیم کنیم .به زاویه یک درجه رسیده ایم.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر