Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

trisection angle

ابلهی که نمی خواهم نام ببرم آمده صورت اصلی مسئله تثلیث زاویه را پاک کرده ، آن را قلب نموده ،می خواهد با جبر تثلیث زاویه کند.
هیچ احمقی به این کار اعتراض نکرده ، بلکه پیروی هم کرده است.
ابلهان نمی دانند ، جبر روش حل مسئله است.آنهم حل مسئله ای که اندازه و مقدار می خواهد.
یعنی سرو کارش با عدد ورقم می افتد.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر