Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

trisection angle: trisection angle

trisection angle: trisection angle: سنجش محیط دایره وقطر دایره با یکدیگر مستلزم آن است که این دو نوع خط تبدیل به یک نوع خط شوند. هردو یا مستقیم شوند ویا هر دو منحنی گردند. w...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر