Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

trisection angle

خالق هستی لطف کرده عنایت کرده بنده ای را به اسرار مهمی واقف گردانیده است.
سالیان دراز بیش از 60 سال رنج و تعب کشیده ام بدون چشم داشتی اندوحته هایم را برای آموزش در آختیار می گذارم.
افرادی از روی حسادت و فقر وجودی مانع می شوند و مطالب را سانسور می کنند.
چرا تصاویر و ترسیمات ما در میان تصاویر بی معنا و بی محتوای موجود نشان داده نمی شوند؟
www.dinbali.comهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر