Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle

محیط دایره به لطف پرگار به ساده گی به سه قسمت برابر می شود.
دایره را با قطر نصف کنید.
بدون تغییر دادن دامنه پرگار .سوزن پرگار را روی یکی از نقاط ابتدا و یا انتهای قطر قرار دهید .
یک کمان بنگارید که محیط دایره را در دو نقطه قطع کند.
محیط دایره به قسمت برابر تقسیم شده است.
www.dinbali.com

۱ نظر: