Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

ه‍.ش. ۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

trisection angle

سنجش محیط دایره وقطر دایره با یکدیگر مستلزم آن است که این دو نوع خط تبدیل به یک نوع خط شوند.
هردو یا مستقیم شوند ویا هر دو منحنی گردند.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر