Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۸, سه‌شنبه

trisection angle

شکار نزده در دشت است. ماهی به قلاب نیفتاده توی دریا است.
اگر فاقد قطعیت است.زاویه سه درجه بدست نیآمده تثلیث نشد.اگر زاویه صدوبیست درجه آن هم هدیه دایره تثلیث شود کمان چهل درجه تولید شده است.
وتر کمان چهل درجه یک ضلع از نه ضلعی منتظم محاطی است.
اگر از کمان چهل درجه نصف کمان پنج ضلعی را کم کنیم .کمان باقی مانده چهار درجه خواهد بود.
کمان چهار درجه با دو نیمساز ، کمان یک درجه را مثل هلوی پوست کنده توی گلوی ما می کند.
www.dinbali.com

۳ نظر:

  1. چرا صفحه علمی مرا بسته اید؟

    پاسخحذف
  2. این که صفحه علمی مرا می بندید دیکتاتوری است.

    پاسخحذف
  3. آیا می خواهید من روش قبلی خود را از سر گیرم؟

    پاسخحذف