Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

trisection angle

محیط دایره را با قطر نصف کردیم .
محیط دایره را با ستاره و پرگار به سه قسمت مساوی تقسیم کردیم.
محیط دایره را با دو قطر عمود برهم به چهار قسمت کردیم.
 طول کمان ها بر اثر تقسیم رو به کوتاهی گذاشتند.
پس هر قدر تقسیمات را بیشتر کنیم .طول کمان کمتر می شود.
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر