Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۳, جمعه

trisection angle

آتش بپا می کنم.
در هندسه مدرن چهار ضلعی با ارزش و معتبری وجود دارد که تا کنون هیچ دانشمندی در طول تاریخ علم آن را بخوبی نشناخته است.این چهار ضلعی « قثا » نام دارد.
قثا چهار ضلعی است.این شکل مظهر دوگانگی است.
چهار ضلع آن دوبدو با یکدیگر مساوی و برابراند.
دو محور مختلف الطول عمود برهم دارد.محور بزرگ آن « قثا » را به دو نیمه متقارن تقسیم می کند.در حالیکه محور کوچک آن«قثا » را به دو نیمه نا متقارن بخش می نماید
« قثا » دارای سه نوع زاویه مختلف است.از حیث شکل و اندازه
فقط دو زاویه از چهار زاویه آن برابر و مساوی اند.
پس تقارن خطی دارد.
تا اینجا کافی است.هرکس مایل است عالم شود .به دنباله مطلب توجه کند.
متاسفانه در کشور جهان سومی عقب افتاده امکانات رسم دقیق برای من وجود ندارد.
www.dinbali.com
ابداع جدید

۱ نظر:

  1. علم را نمی توان مهار کرد.هرقدر سعی کنند که علم را در خفا نگاهدارند .علم بنا بر خصلت اش علنی می کردد.
    کار های علمی تحقیقی مرا در سرلوحه قراردهید تا علم پروری کرده باشید

    پاسخحذف