Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۳, جمعه

trisection angle

ادامه : آتش بپا می کنم.
«قثا » ضریب ثابت دایره ، بنام پی را از گردونه خارج نمود.
قثا متنوع است. دو قثا از میان پر شمار قثا بار محاسبه محیط و مساحت دایره را سهل و ساده نمودند.
کسانی که فاقد شعور مناسب اند مخل کار نشوند.آنان سرگرم اراجیف و خزعبلات خود باشند.
هرگاه  «قثائی »بسازیم که زوایای آن :120- 90-75- 75 درجه باشند. مساحت آن با مساحت نیمه ای از دایره به شعاع 1 واحد هندسی برابر و مساوی نقطه به نقطه است.
تا اینجا کافی است.
ما در کشور عقب افتاده جهان سومی فاقد هر گونه امکانات برای تحقیق هستیم.
www.dinbali.com
کاری بس عظیم

۱ نظر:

  1. چرا به من به عنوان کاشف نام آور جهان کمک نمی کنید؟
    چرا تصاویر ترسیمات مرا دست کم می گیرید ؟
    چزا ترسیمات بارزش و ویژه من در سطح خود قرار نمی گیرند؟

    پاسخحذف