Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۲, پنجشنبه

trisection angle

گوش های خود را تیز کنید.
شیوه جدید محاسبه مساحت دایره.
دایره ای به مرکز F و شعاع 1 واحد هندسی که متر است با پرگار می نگاریم .دو قطرKL .AS عمود برهم آن را با ستاره می کشیم .کمان شصت درجه AD را با پرگار جدا می کنیم.
وتر کمان یکصدو بیست درجه SD را با خطکش بدون نشان رسم می نمائیم.در نقطه I شعاع FL بریده می شود.مثلث قائم  الزاویه SFI تشکیل می گردد.
قطر AS را به اندازه وتر SI امتداد می دهیم..پاره خط AR پدید می اید.از نقاط A.R به نقاط K.L وصل می کنیم.
« قثای منجی »حادث می گردد.مساحت قثای منجی با مساحت دایره ترسیمی با دقت :یک ضربدر ده بقوه منهای سی برابر و مساوی است.
محاسبه :مساحت قثا برابر است با  AR*KL/2
در مثلث قائم الراویه SFI طول وتر برحسب ضلع مشخص FS که یک واحد هندسی است برابر است با 1.154700538 واحد
بنابراین طول محور AR برابر ااست با 3.154700538 =2+   1.154700538واحد هندسی
در نتیجه 3.154700538*2/2 =3.154700538 مربع واحد هندسی
چنانچه « قثای منجی » را از گدار مستطیلی شدن بگذرانیم و به مرحله مربع شدن ببریم .دقت یک ضربدر ده بقوه منهای سی آشکار می گردد.
با این شیوه ما خود را از بکاربردن ضریب ثابت پی مستغنی کرده ایم.
متاسفانه از دولتی سر حکومت جهان سومی امکانات رسم شکل قدم به قدم برای من وجود ندارد .
www.dinbali.com

۱ نظر:

  1. ضمن تشکر و سپاس فراوان خواهش می کنم خودم را به خودم معرفی نفرمائید.کارهای مرا منسجم به دیگران معرفی بفرمائید.من قصد کرده ام راه علم را هموار نمایم . در این راه مرا کمک نمائید

    پاسخحذف