Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ بهمن ۱۰, جمعه

trisection angle

به این مطلب ساده ولی بسیار اساسی کمی فکر کنید.
وتر کمان 1 درجه با وتر کمان 359 درجه برابر و مساوی است.
وتر کمان 180 درجه دو برابر کمان 60 درجه است.
وترکمان 2 درجه دو برابر وتر کمان 1 درجه نیست
غیر از وتر کمان 180 درجه تمام وترهای دیگر موجود در دایره هرکدام یکی از دو ضلع قائمه مثلث های قائم الزاویه محیط در دایره هستند.
این وترها به ضرورت باید کشف و محاسبه شوند..هر وتر مختص به دو کمان دایره است.
شناخت کمان دایره شناخت مسیر زندگی انسان است.
از ابلهان و حمقاء توقع درک و فهم مطلب ندارم.
عالمان جهان چرا ساکت و بی تفاوت اند؟
احتمال می دهم علمای بی قید و باری بهر جهت ابلهان مزین شده هستند.
www.dinbali.com
 این ترسیم درک اش دانش بسیار می طلبد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر