Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

pi=3.14159 is incorecte

تمام کسانی که در موضوع ریاضی کتاب نوشته اند . قدم به حوزه هندسه نهاده اند.
لذا .این نویسنده گان باید هندسه را بخوبی بدانند..
متاسفانه نویسنده گان کتب ریاضی بجز نامی از هندسه بگوش شان نخورده است
معالا" بوئی از هندسه به مشام شان نرسیده است ..
در نتیجه کتب شان شامل مشتی اراجیف و خزعبل شده است .که هیبچ کس از آن کتب نمی تواند استفاده کند..
به آمار های نفرت از ریاضیات مراجعه کنید .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر