Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۴ مهر ۲۴, جمعه

دانشمندان محترم ژاپون

دانشمندان محترم ژاپون شما به زیرکی و باهوشی معروف هستید .
چطور شده است که شما برای کسر متعارفی C/ d که صورت و مخرج آن هردومجهول و ناشناخته اند عدد 3.14 رابا هزاران رقم اعشاری محاسبه کرده اید؟
در این مقام تناقض آشکاری پدید آورده اید که برای رفع تناقض بایداقدام نمائید.

۱ نظر: