Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۳ اسفند ۲۵, دوشنبه

trisection angle

بسیار احمقانه است
فوق العاده ابلهانه است
این روش ترسیم تثلیث زاویه با ستاره و پرگار را اشاعه ندهیم بجای آن خطکش  دو نشان ارزشمیدس را به کرات معرفی کنیم.
وجدان های بیدار شرافت های هوشیار شما از این دو کدام را علمی می دانید؟
 تثلیث سه زاویه همزمان با 5 خط راست

 تثلیث یک زاویه با خطکش دو نشان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر