Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۳, شنبه

این تأئید جناب آقای دکتر یعقوب فرجامی استاد ریاضی دانشگاه تهران از عدد پی من 3.154700538379 است

هر کس نسبت به عدد پی جدید که من کشف کرده ام اعتراض دارد با این استاد دانشکاه تهران مناظره کندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر