Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۵ اسفند ۲۵, چهارشنبه

مجامع علمی جهان در خدمت حاکمان هستند و در ابله پروری به انها کمک می کنند.

 دادلی در مقاله خود تأئید کرده است که :پیر مرد محترم خوش سیمائی در سال 1973 با تثلیث زاویه 120 درجه نظریه گالوا را باطل کرده است .
با این وجود هنوز مجامع علمی نظریه باطل شده را اموزش می دهند.
حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر