Google+ Followers

Google+ Followers

Google+ Followers

۱۳۹۵ اسفند ۲۵, چهارشنبه

مجامع علمی بیچاره و درمانده به بن بست رسیده چیزی برای آموزش ندارند.

لذا مجبورند نظریه باطل شده را آموزش دهند.
در سال 1973 نظریه گالوا بطور کلی باطل شد.
حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر